Trung tâm Kiểm nghiệm Kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản    
Cập nhật: 01/12/2015 11:36
Xem lịch sử tin bài

Trung tâm Kiểm nghiệm Kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản

1.     Cơ cấu tổ chức

*Ban Giám đốc

- Phòng Hành chính tổng hợp;

- Phòng bồi dưỡng nghiệp vụ và truyền thông;

- Phòng Kiểm nghiệm kiểm chứng.

       2 .Cơ cấu nhân sự Trung tâm:

          Tổng:  8 Cán bộ nhân viên. Trong đó Công chức 0; Viên chức 3; Hợp đồng lao động 5.

3.Trình độ quản lý:

               a) Trình độ học vấn: Tiến sỹ 1; Thạc sỹ 1;  Kỹ sư/Cử nhân 5; Cao đẳng/Trung cấp 1;  Khác 1.

b)Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên cao cấp  0;  Chuyên viên chính 0;  Chuyên viên 3

c)Trình độ lý luận chính trị:

Cao cấp chính tri 0; Trung cấp chính trị  0;  Sơ cấp chính trị 8.

d) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ (Số cán bộ được đào tạo nghiệp vụ):

Về phân tích/Đánh giá rủi ro:2;

 Về HACCP/HACCP audit: 3;

Về Thanh tra chuyên ngành: 0;

Về hệ thống đảm bảo chất lượng (ISO 9000; ISO 22000; ISO 17025): 4;

 Chuyên môn khác  2

e) Kỹ năng hỗ trợ

- Tin học: Tin học cơ bản: 7; Tin học nâng cao: 1.

- Tiếng Anh: Tiếng Anh cơ bản: 7, Tiếng Anh nâng cao: 1

Ghi chú:

 Mục “khác*”: Nghiệp vụ kiểm tra điều kiện dảm bảo ATTP; kiểm tra lấy mẫu lô hàng TS; chương trình giám sát quốc gia; Hệ thống chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC 17065:2012; VietGAP; VietGAHP;...

     - Số liệu được cập nhập đến ngày 31/12/2013

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO