Trả lới phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân tháng 8/2018 (thuộc lĩnh vực Văn phòng)    
Cập nhật: 05/09/2018 01:46
Xem lịch sử tin bài

Trả lới phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân tháng 8/2018 (thuộc lĩnh vực Văn phòng)

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
BẢN TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CỤC TỪ NGÀY 23/02/2019 - 01/03/2019 LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - (08/03/2019 03:13) BẢN TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CỤC TỪ NGÀY 23/2/2019 - 01/3/2019 LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - (08/03/2019 03:02) Trả lới phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân tháng 1-2/2018 (thuộc lĩnh vực Văn phòng) - (08/03/2019 01:34) Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quy chế quản lý, sử dụng hệ thooings thông tin quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa - (06/03/2019 10:27) công văn 350/QLCL-TTPC ngày 4/3/2019 gửi Cục an toàn thực phảm trả lời CC QLCL NLS&TS Trà Vinh về XLVPHC đối với phụ gia thực phẩm - (06/03/2019 03:00) Kế hoạch số 15/KH-SNN&PTNT ngày 28/02/2019 của SỞ Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2019 - (05/03/2019 09:38) Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 09/01/2019 kế hoạch hành động của Ban chỉ đạo quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa năm 2019 - (05/03/2019 09:30) BẢN TRẢ LỜI CÁC VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ CỦA CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG TẠI BÁO CÁO SƠ KẾT THÁNG 6-12 NĂM 2018 DO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TRẢ LỜI (TRỒNG TRỌT, THÚ Y, KHOA HỌC CÔNG NGHỆ...VV) - (27/02/2019 01:48) BẢN TRẢ LỜI CÁC VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ CỦA CƠ QUAN TRUNG TÂM VÙNG TẠI BÁO CÁO SƠ KẾT THÁNG 6-12 NĂM 2018 - (26/02/2019 11:07) Công văn 285/QLCL-TTPC ngày 25/2/2018 trả lời Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội về công bố TTHC - (25/02/2019 03:27)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO