Trả lời kiến nghị của cơ quan địa phương, đơn vị trực thuộc - lĩnh vực tài chính tháng 3/2017    
Cập nhật: 14/03/2017 04:23
Xem lịch sử tin bài

Trả  lời kiến nghị của cơ quan địa phương, đơn vị trực thuộc - lĩnh vực tài chính tháng 3/2017 Trả lời kiến nghị của cơ quan địa phương, đơn vị trực thuộc - lĩnh vực tài chính tháng 3/2017

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Quyết định số 19/2018/QĐ_UBND ngày 29/5/2018 của UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phối hợp Iiên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - (25/06/2018 02:47) Công văn số 5737/UBND-VP ngày 14/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà rịa Vũng Tàu vv thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ - (25/06/2018 02:44) Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP và phối hợp trong hoạt động bảo đảm ATTP của các sở và UBND cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ - (25/06/2018 02:32) Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 19/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư vv tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư khóa... - (31/05/2018 02:32) Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 09/5/2018 thực hiện Đề án nâng cao năng lực quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 - (31/05/2018 02:30) Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 14/5/2018 thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 19/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư vv tiếp tục... - (31/05/2018 02:25) Kế hoạch số 1260/KH-SNN ngày 10/5/2018 triển khai Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa - (31/05/2018 02:14) Triển khai thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP của UBND tỉnh Quảng Nam - (22/05/2018 09:10) Trả lời Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Bình Thuận về 1 số vướng mắc trong việc thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP - (18/05/2018 08:43) Trả lời Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải phòng về công tác quản lý thực hiện theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP - (17/05/2018 09:03)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO