Liên kết - tiện ích
Công văn số 3026/UBND-KT ngày 23/6/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vv tăng cường triển khai các biện pháp quản lý chất lượng VTNN Công văn số 3026/UBND-KT ngày 23/6/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vv tăng cường triển khai các biện pháp quản lý chất lượng VTNN
Cập nhật: 10:14 - 12/07/2017

Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/6/2017 vv tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Bắc Kạngiai đoạn 2017-2020 Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/6/2017 vv tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Bắc Kạngiai đoạn 2017-2020
Cập nhật: 10:12 - 12/07/2017

Quyết định số 2893/QĐ-UBND Phê duyệt Quyết định số 2893/QĐ-UBND Phê duyệt "Đề án thành lập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Ban Quản lý ATTP thành phố Hồ Chí Minh
Cập nhật: 10:45 - 19/06/2017

Ngày 05/6/2017 UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2893/QĐ-UBND về việc Phê duyệt "Đề án thành lập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Ban Quản lý ATTP thành phố Hồ Chí Minh

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động quảng cáo Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động quảng cáo
Cập nhật: 09:59 - 23/05/2017

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động quảng cáo

Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình phê duyệt Đề án Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm giai đoạn 2017-2020"
Cập nhật: 04:31 - 23/05/2017

Kế hoạch số 445/KH-SNN ngày 10/5/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT Lai Châu thực hiện Kế hoạch số 85-KH/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy đối với vấn đề an toàn thực phẩm Kế hoạch số 445/KH-SNN ngày 10/5/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT Lai Châu thực hiện Kế hoạch số 85-KH/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy đối với vấn đề an toàn thực phẩm
Cập nhật: 04:20 - 23/05/2017

Quyết định số 21/ 2017/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định quản lý về An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Quyết định số 21/ 2017/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định quản lý về An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Cập nhật: 03:25 - 23/05/2017

Công văn số 2840/ UBND-NL1 ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ Công văn số 2840/ UBND-NL1 ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Cập nhật: 02:34 - 23/05/2017

Công văn số 2594/UBND-NNTN ngày 05/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vv tăng cường công tác quản lý chất lượng VTNN và ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Công văn số 2594/UBND-NNTN ngày 05/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vv tăng cường công tác quản lý chất lượng VTNN và ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh
Cập nhật: 11:41 - 15/05/2017

Công văn số 1817/UBND-KTN ngày 10/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ vv tăng cường triển khai các biện pháp quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp Công văn số 1817/UBND-KTN ngày 10/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ vv tăng cường triển khai các biện pháp quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp
Cập nhật: 11:38 - 15/05/2017


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO