Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm vùng 3    
Cập nhật: 19/02/2016 09:58
Xem lịch sử tin bài

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm vùng 3

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

––––––––––––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––

           Số: 03 /QĐ-QLCL

Hà Nội,  ngày 05 tháng  01 năm 2015

                  

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Trung tâm Chấtlượng nông lâm thủy sản vùng 3

–––––––––––––––

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

Căn cứ Quyết định số 670/QĐ-BNN-TCCBngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản;

Căn cứ văn bản số10363/BNN-TCCB ngày 26/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vềviệc quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củacác đơn vị trực thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản;

Theođề nghị của Chánh Văn phòng Cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí vàchức năng

1. Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 (sau đây gọi tắt làTrung tâm Chất lượng vùng 3) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Quảnlý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhànước về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và cung cấp các dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch quốc tế của Trung tâm Chất lượng vùng 3 là: NationalAgro-forestry-Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3, viết tắt làNAFIQAD-Branch 3.

2. Trung tâm Chất lượng vùng 3 có tư cách pháp nhân, có tài khoản và condấu riêng, có kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

3. Phạm vi họat động phục vụ quản lý nhà nước của Trung tâm Chất lượng vùng 3 gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng.

Phạm vi hoạt động cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật.

4. Trụ sở Trung tâm Chất lượng vùng 3 đặt tại tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thực hiện nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng, an toànthực phẩm nông lâm thủy sản và chất lượng sản phẩm nông lâm thủy sản không dùnglàm thực phẩm theo phân công của Cục:

a) Tham gia phổ biếncác tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định của các tổ chứcquốc tế, khu vực và các nước nhập khẩu về chất lượng, an toàn thực phẩm nônglâm thủy sản;

b) Kiểm nghiệm, xétnghiệm phục vụ các chương trình giám sát quốc gia về vệ sinh, an toàn thực phẩmnông lâm thủy sản;

c) Kiểm tra, kiểm nghiệm,cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, chứng thưvệ sinh và các loại giấy chứng nhận khác theo quy định của pháp luật:

- Kiểm tra, kiểmnghiệm, cấp giấy chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm các lô hàng thực phẩmthuỷ sản xuất khẩu, nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định;

- Kiểm tra, cấp giấychứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông lâm sản xuấtkhẩu theo pháp luật Việt Nam, quy định của các tổ chức quốc tế hoặc thỏa thuậnsong phương với nước nhập khẩu;

- Kiểm tra, kiểmnghiệm, chứng nhận an toàn dịch bệnh thủy sản xuất khẩu, kiểm tra chứng nhận antoàn thực phẩm thủy sản nhập khẩu làm nguyên liệu để chế biến, tái xuất theoqui định của pháp luật Việt Nam, qui định của các tổ chức quốc tế, hoặc theothỏa thuận song phương với nước nhập khẩu;

- Kiểm tra, chứngnhận chất lượng, an toàn thực phẩm đối với gia vị có  nguồn gốc từ thủy sản và gia vị có thành phầnhỗn hợp xuất nhập khẩu;

- Kiểm tra, chứngnhận chất lượng, an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựngthực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn;

- Kiểm nghiệm, kiểmtra, chứng nhận chất lượng các sản phẩm nông lâm thủy sản không dùng làm thựcphẩm (phi thực phẩm) theo quy định;

- Tham gia thẩm tra, truyxuất nguyên nhân sản phẩm nông lâm thủy sản không bảo đảm chất lượng, an toànthực phẩm và đề xuất các kiến nghị, giải pháp, biện pháp đảm bảo chất lượng sảnphẩm;

d) Thực hiện nhiệm vụphục vụ quản lý nhà nước khác theo phân công của Cục.

2. Về kiểm nghiệm vàxét nghiệm:

a) Tham gia phổ biếncác quy định của Việt Nam, các tổ chức quốc tế, khu vực và các nước nhập khẩuvề chỉ tiêu, mức giới hạn, phương pháp kiểm nghiệm, xét nghiệm;

b) Tổ chức kiểmnghiệm thành thạo, kiểm nghiệm liên phòng, kiểm nghiệm kiểm chứng theo phâncông của Cục;

c) Xây dựng, pháttriển các phương pháp về kiểm nghiệm, kiểm nghiệm kiểm chứng, các quy trìnhkiểm nghiệm chuẩn theo phân công của Cục.

3. Cung cấp các dịchvụ theo quy định của pháp luật:

a) Kiểm tra, chứngnhận chất lượng, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh lô hàng nông lâm thủy sảntheo yêu cầu của tổ chức, cá nhân;

b) Kiểm nghiệm chấtlượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và sản phẩm nônglâm thủy sản phi thực phẩm; xét nghiệm bệnh thủy sản theo yêu cầu của các tổchức, cá nhân;

c) Tư vấn: xây dựng chương trình quản lý, dự án đầu tư, hệ thống đảm bảochất lượng kiểm nghiệm; xây dựng và lắp đặt phòng kiểm nghiệm; tổ chức chươngtrình thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng về lĩnh vực chất lượng, antoàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân;

d) Chứng nhận sự phùhợp (chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, phù hợp quy định an toàn thực phẩm) đốivới: Quá trình, hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống đảm bảo an toàn thực phẩmtrong sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản; các sản phẩm nông lâm thuỷ sảndùng làm thực phẩm và phi thực phẩm; các loại vật tư nông nghiệp và các sảnphẩm khác theo quy định của pháp luật;

đ) Lấy mẫu vật tưnông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản;

e) Chuyển giao tiếnbộ công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành chất lượng, an toàn thực phẩm;

g) Cung cấp các dịchvụ khác liên quan đến lĩnh vực chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩmnông lâm thủy sản theo qui định của pháp luật.

4. Thực hiện điềutra, thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu về chất lượng, an toàn thực phẩm nônglâm thủy sản theo phân công của Cục.

5. Tham gia nghiêncứu khoa học, ứng dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành và thực hiệncác hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định.

6. Thực hiện hoạtđộng khuyến nông, khuyến ngư về lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâmthủy sản theo phân công của Cục.

7. Chấp hành chế độthông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theophân công, ủy quyền của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủysản.

8. Tổ chức thực hiệnkế hoạch cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, kiểm tra hàngnăm của Cục; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức, công dân theophân cấp của Cục.

9. Quản lý tài chính,tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật và phân cấpquản lý của Cục. Tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí quảnlý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, kiểm dịch thủy sản theo quyđịnh của pháp luật.

10. Quản lý tổ chứcbộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương, khen thưởng, kỷ luật và cácchính sách, chế độ khác đối với cán bộ, viên chức thuộc phạm vi quản lý củaTrung tâm theo phân cấp.

11. Thực hiện cácnhiệm vụ khác theo phân công của Cục trưởng.

Ðiều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm Chất lượng vùng 3 có Giámđốc và các Phó Giám đốc do Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản vàThủy sản bổ nhiệm, miễn nhiệm theo theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn.

Giám đốc điều hành hoạt động của Trung tâm, chịutrách nhiệm trước Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản vàtrước pháp luật về hoạt động của Trung tâm theo nhiệm vụ được giao.

Phó Giám đốc giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo,thực hiện một số lĩnh vực công tác theo phân công của Giám đốc và chịu tráchnhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Bộ máy giúp việc:

a) Phòng Hành chính, Tổng hợp;

b) Phòng Tài chính, Kế toán;

c) Phòng Chất lượng;

d) Phòng Kiểm nghiệm hóa học;

đ) Phòng Kiểm nghiệm sinh học.

Các phòng quy định tại khoản 2 Điều này có Trưởngphòng và không quá 02 Phó trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng,Phó trưởng phòng được thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ và Cục.

Điều 4. Hiệu lực thihành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế các quy định trướcđây về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chấtlượng nông lâm thủy sản vùng 3.

Điều 5. Trách nhiệm thihành

Chánh Văn phòng Cục, Trưởng các phòng thuộc Cục, Thủ trưởng các cơ quan,đơn vị có liên quan và Giám đốc Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                  

- Như điều 5;  

- Vụ TCCB (để b/c);

- Các Phó cục trưởng (để biết);

- Lưu: VT, VP.

CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Như Tiệp

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Quyết định số 451/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 5 - (06/09/2017 02:12) Quyết định số 452/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6 - (06/09/2017 02:12) Quyết định số 450/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 - (06/09/2017 02:11) Quyết định số 449/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 - (06/09/2017 02:10) Quyết định số 448/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 - (06/09/2017 02:08) Quyết định số 447/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1 - (06/09/2017 02:07) Quyết định số 446/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản - (06/09/2017 02:05) Quyết định số 445/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Nam Bộ - (06/09/2017 02:04) Quyết định số 444/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Trung Bộ - (06/09/2017 02:01) Chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản - (09/05/2017 10:40)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO