Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm vùng 1    
Cập nhật: 19/02/2016 09:56
Xem lịch sử tin bài

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm vùng 1

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

––––––––––––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––

           Số: 01 /QĐ-QLCL

Hà Nội,  ngày  05 tháng 01 năm 2015

                  

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức

của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1

–––––––––––––––

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢNLÝ CHẤT LƯỢNG

NÔNG LÂM SẢN VÀTHỦY SẢN

Căn cứ Quyết định số 670/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/4/2014của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quảnlý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản;

Căn cứ văn bản số 10363/BNN-TCCB ngày 26/12/2014 củaBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quyết định quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Cục Quản lýChất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Chất lượng nônglâm thủy sản vùng 1 (sau đây gọi tắt là Trung tâm Chất lượng vùng 1) là đơn vịsự nghiệp công lập trực thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, thựchiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm nônglâm thủy sản vàcung cấp các dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch quốc tế củaTrung tâm Chất lượng vùng 1 là: National Agro-forestry-Fisheries QualityAssurance Department - Branch 1, viết tắt là NAFIQAD-Branch 1.

2. Trung tâm Chất lượng vùng1 có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có kinh phí hoạt động theo quy định của phápluật.

3. Phạm vi họat động phục vụ quản lý nhà nước của Trung tâm Chất lượngvùng 1 gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Lạng Sơn, Cao Bằng, QuảngNinh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Bắc Giang, Bắc Ninh,Hòa Bình, Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái,Sơn La, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Nam, Ninh Bình, ThanhHóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Phạm vi hoạt động cung ứngdịch vụ theo quy định của pháp luật.

4. Trụ sở Trung tâm Chấtlượng vùng 1 đặt tại Thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thực hiện nhiệm vụ phụcvụ quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và chấtlượng sản phẩm nông lâm thủy sản không dùng làm thực phẩm theo phân công củaCục:

a) Tham gia phổ biến các tiêu chuẩn quốc gia, quychuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định của các tổ chức quốc tế, khu vực và các nướcnhập khẩu về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản;

b) Kiểm nghiệm, xét nghiệm phục vụ các chương trìnhgiám sát quốc gia về vệ sinh, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản;

c) Kiểm tra, kiểm nghiệm, cấp giấy chứng nhận chấtlượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, chứng thư vệ sinh và các loại giấychứng nhận khác theo quy định của pháp luật:

- Kiểm tra, kiểm nghiệm, cấp giấy chứng nhận chấtlượng, an toàn thực phẩm các lô hàng thực phẩm thuỷ sản xuất khẩu, nhập khẩuvào Việt Nam theo quy định;

- Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận chất lượng, an toànthực phẩm đối với sản phẩm nông lâm sản xuất khẩu theo pháp luật Việt Nam, quyđịnh của các tổ chức quốc tế hoặc thỏa thuận song phương với nước nhập khẩu;

- Kiểm tra, kiểm nghiệm, chứng nhận an toàn dịch bệnhthủy sản xuất khẩu, kiểm tra chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản nhập khẩulàm nguyên liệu để chế biến, tái xuất theo qui định của pháp luật Việt Nam, quiđịnh của các tổ chức quốc tế, hoặc theo thỏa thuận song phương với nước nhập khẩu;

- Kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩmđối với gia vị có  nguồn gốc từ thủy sảnvà gia vị có thành phần hỗn hợp xuất nhập khẩu;

- Kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩmđối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm viquản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Kiểm nghiệm, kiểm tra, chứng nhận chất lượng các sảnphẩm nông lâm thủy sản không dùng làm thực phẩm (phi thực phẩm) theo quy định;

- Tham gia thẩm tra, truy xuất nguyên nhân sản phẩmnông lâm thủy sản không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và đề xuất cáckiến nghị, giải pháp, biện pháp đảm bảo chất lượng sản phẩm;

d) Thực hiện nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước kháctheo phân công của Cục.

2. Về kiểm nghiệm và xét nghiệm:

a) Tham gia phổ biến các quy định của Việt Nam, các tổchức quốc tế, khu vực và các nước nhập khẩu về chỉ tiêu, mức giới hạn, phươngpháp kiểm nghiệm, xét nghiệm;

b) Tổ chức kiểm nghiệm thành thạo, kiểm nghiệm liênphòng, kiểm nghiệm kiểm chứng theo phân công của Cục;

c) Xây dựng, phát triển các phương pháp về kiểmnghiệm, kiểm nghiệm kiểm chứng, các quy trình kiểm nghiệm chuẩn theo phân côngcủa Cục.

3. Cung cấp các dịch vụ theo quy định của pháp luật:

a) Kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm,an toàn dịch bệnh lô hàng nông lâm thủy sản theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân;

b) Kiểm nghiệm chất lượng vật tư nông nghiệp, an toànthực phẩm nông lâm thủy sản và sản phẩm nông lâm thủy sản phi thực phẩm; xétnghiệm bệnh thủy sản theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân;

c) Tư vấn: xây dựng chươngtrình quản lý, dự án đầu tư, hệ thống đảm bảo chất lượng kiểm nghiệm; xây dựngvà lắp đặt phòng kiểm nghiệm; tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo và sosánh liên phòng về lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sảntheo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân;

d) Chứng nhận sự phù hợp (chứng nhận hợp chuẩn, hợpquy, phù hợp quy định an toàn thực phẩm) đối với: Quá trình, hệ thống quản lýchất lượng, hệ thống đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nônglâm thuỷ sản; các sản phẩm nông lâm thuỷ sản dùng làm thực phẩm và phi thựcphẩm; các loại vật tư nông nghiệp và các sản phẩm khác theo quy định của phápluật;

đ) Lấy mẫu vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản;

e) Chuyển giao tiến bộ công nghệ, kỹ thuật chuyênngành chất lượng, an toàn thực phẩm;

g) Cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến lĩnh vựcchất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo quiđịnh của pháp luật.

4. Thực hiện điều tra, thống kê và quản lý cơ sở dữliệu về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo phân công của Cục.

5. Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ côngnghệ, kỹ thuật chuyên ngành và thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo quyđịnh.

6. Thực hiện hoạt động khuyến nông, khuyến ngư về lĩnhvực chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo phân công của Cục.

7. Chấp hành chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, độtxuất và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân công, ủy quyền của Cụctrưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

8. Tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính,phòng chống tham nhũng, lãng phí, kiểm tra hàng năm của Cục; giải quyết khiếunại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức, công dân theo phân cấp của Cục.

9. Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khácđược giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Cục. Tổ chức thu,nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn thựcphẩm nông lâm thủy sản, kiểm dịch thủy sản theo quy định của pháp luật.

10. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độtiền lương, khen thưởng, kỷ luật và các chính sách, chế độ khác đối với cán bộ,viên chức thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo phân cấp.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Cụctrưởng.

Ðiều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnhđạo Trung tâm Chất lượng vùng 1 có Giám đốc và các Phó Giám đốc do Cục trưởngCục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản bổ nhiệm, miễn nhiệm theo theophân cấp quản lý cán bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Giámđốc điều hành hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng CụcQuản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản và trước pháp luật về hoạt động củaTrung tâm theo nhiệm vụ được giao.

PhóGiám đốc giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo, thực hiện một số lĩnh vực công táctheo phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước phápluật về nhiệm vụ được phân công.

2. Bộmáy giúp việc:

a)Phòng Hành chính, Tổng hợp;

b)Phòng Tài chính, Kế toán;

c)Phòng Chất lượng;

d)Phòng Kiểm nghiệm hóa học;

đ)Phòng Kiểm nghiệm sinh học.

Cácphòng quy định tại khoản 2 Điều này có Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởngphòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng được thực hiện theophân cấp quản lý cán bộ của Bộ và Cục.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký, thay thế các quy định trước đây về chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Cục, Trưởng cácphòng thuộc Cục, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Trungtâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:                  

- Như điều 5;  

- Vụ TCCB (để b/c);

- Các Phó cục trưởng (để biết);

- Lưu: VT, VP.

CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Như Tiệp

           

          


Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Quyết định số 451/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 5 - (06/09/2017 02:12) Quyết định số 452/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6 - (06/09/2017 02:12) Quyết định số 450/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 - (06/09/2017 02:11) Quyết định số 449/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 - (06/09/2017 02:10) Quyết định số 448/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 - (06/09/2017 02:08) Quyết định số 447/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1 - (06/09/2017 02:07) Quyết định số 446/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản - (06/09/2017 02:05) Quyết định số 445/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Nam Bộ - (06/09/2017 02:04) Quyết định số 444/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Trung Bộ - (06/09/2017 02:01) Chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản - (09/05/2017 10:40)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO