Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Trung bộ    
Cập nhật: 19/02/2016 10:03
Xem lịch sử tin bài

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Trung bộ

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

––––––––––

Số: 07 /QĐ-QLCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức

của Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủysản Trung bộ

–––––––––––––––

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

 

Căn cứ Quyết định số 670/QĐ-BNN-TCCB ngày04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản;

Căn cứ văn bản số 10363/BNN-TCCBngày 26/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quyết địnhquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trựcthuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản;

Theo đề nghị của Chánh Vănphòng Cục,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Trung bộ (sau đâygọi tắt là Cơ quan chất lượng Trung bộ) là tổ chức trực thuộc Cục Quản lý Chấtlượng Nông lâm sản và Thuỷ sản, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng,an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản theo phân cấp, ủy quyền của Cục trưởng.

Tên giao dịch quốc tế của Cơ quan Chất lượng Trung bộ là: National Agro-forestry-FisheriesQuality Assurance Department - Central Region Authority, viết tắt là NAFIQAD-CRA.

2. Cơ quan Chất lượng Trung bộ có tư cách pháp nhân, có tài khoản và condấu riêng, có kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

3. Phạm vi hoạt động của Cơ quan Chất lượng Trung bộ gồm các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, QuảngNam, Quảng Ngãi, Bình Đình, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận,Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng.

4. Trụ sở của Cơ quan Chất lượng Trung bộ đặt tại tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Nhiệmvụ và quyền hạn

1. Tham gia nghiên cứu, đề xuất, xây dựng cơ chế chính sách, văn bản quyphạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án,tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy trình, quy phạm kỹ thuậtvề chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản theo phân công của Cục.

2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chất lượng, an toàn thựcphẩm nông lâm thủy sản; phổ biến các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốcgia, quy định của các tổ chức quốc tế, khu vực và các nước nhập khẩu về chất lượng,an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản theo phân công của Cục.

3. Đại diện cho Cục phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Bộ và các tổ chứccủa ngành tại các địa phương theo sự phân công hoặc uỷ quyền của Cục trưởngtrong việc triển khai một số nhiệm vụ quản lý nhà nước của Cục về chất lượng,an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn được phân công.

4. Tổ chức thực hiện các chương trình giám sát quốc gia về an toàn thựcphẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Cục theo kế hoạch được phê duyệt;triển khai công tác phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục sự cố an toàn thực phẩmnông lâm thủy sản theo phân công của Cục.

5. Tổ chức kiểm tra, chứng nhận điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cơ sởsản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn; kiểm tra các cơ sở sản xuấtdụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm nông lâm thuỷ sản thuộc phạm viquản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo phân công của Cục.

6. Thực hiện đánh giá để chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng, an toànthực phẩm nông lâm thuỷ sản; đánh giá, cảnh báo nguy cơ an toàn thực phẩm nônglâm thủy sản theo phân công của Cục.

7. Thực hiện điều tra, truy xuấtnguyên nhân sản phẩm thực phẩm nông lâm thuỷ sản không đảm bảo chất lượng, antoàn thực phẩm; sản phẩm nông lâm thuỷ sản phi thực phẩm không đảm bảo chất lượngtheo phân công của Cục.

8. Thực hiện việc xác nhận kiến thứcan toàn thực phẩm nông lâm thủy sản sản cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuấtkinh doanh nông lâm thủy sản theo phân công của Cục.

9. Thực hiện thanh tra chuyên ngànhvề chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo phân công của Cục.

10. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ về diễn biếncác hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sảncủa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc địa bàn được phân công phụtrách phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Cục trưởng.

11. Đầu mối cung cấp thông tin, giải quyết các thủ tục hành chính liênquan đối với các tổ chức, cá nhân và trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ theochương trình công tác của Cục trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương được phân công phụ trách.

12. Thực hiện cải cách hànhchính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thanh tra, kiểm tra hàng năm theo phâncông, phân cấp của Cục.

13. Tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm của Cục về cải cách hành chính,phòng chống tham nhũng, lãng phí, thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tốcáo, kiến nghị của tổ chức, công dân theo phân cấp của Cục.

14. Quản lý nhân sự, tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giaotheo quy định và phân cấp của Cục.

15. Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công, phân cấp của Cục trưởng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Cơ quan Chất lượng Trungbộ có Giám đốc, các Phó Giám đốc do Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâmsản và Thủy sản bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn.

Giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động của Cơ quanchất lượng Trung bộ, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượngNông lâm sản và Thủy sản và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.

Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo một số lĩnh vực côngtác theo phân công của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước phápluật về nhiệm vụ được phân công.

2. Bộ máy giúp việc:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp.

b) Phòng Quản lý chất lượng và kiểm nghiệm.

Các phòng có Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởng phòng. Việc bổ nhiệm,miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng được thực hiện theo phân cấp quản lýcán bộ của Bộ và Cục.

Điều 4. Hiệulực thi hành

Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế các quyđịnh trước đây về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quanQuản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Trung bộ.

Điều 5.Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Cục, Trưởng các phòng thuộc Cục, Thủ trưởng các cơ quan,đơn vị có liên quan và Giám đốc Cơ quan Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủysản Trung bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                  

- Như điều 5;  

- Vụ TCCB (để b/c);

- Các Phó cục trưởng (để biết);

- Lưu: VT, VP.

CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Như Tiệp

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Quyết định số 451/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 5 - (06/09/2017 02:12) Quyết định số 452/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6 - (06/09/2017 02:12) Quyết định số 450/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 - (06/09/2017 02:11) Quyết định số 449/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 - (06/09/2017 02:10) Quyết định số 448/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 - (06/09/2017 02:08) Quyết định số 447/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1 - (06/09/2017 02:07) Quyết định số 446/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản - (06/09/2017 02:05) Quyết định số 445/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Nam Bộ - (06/09/2017 02:04) Quyết định số 444/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Trung Bộ - (06/09/2017 02:01) Chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản - (09/05/2017 10:40)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO