Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản    
Cập nhật: 14/06/2016 04:56
Xem lịch sử tin bài

Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦYSẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định  số   2316/QĐ-BNN-QLCL  ngày   10   tháng  6  năm 2016.

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa)

Lưu ý: Bấm vào tên thủ tục hành chính để xem chi tiết.

STT

Tên TTHC

Cơ quan thực hiện

 Mẫu đơn, tờ khai

1. 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuỷ sản có xuất khẩu

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

 Tại đây

2.

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuỷ sản có xuất khẩu

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

 Tại đây

3. 

Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở trong danh sách ưu tiên

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)

 
Tại đây

4.  

Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở ngoài danh sách ưu tiên

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)

 
Tại đây

5.  

Cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)

 
Tại đây

6.  

Xử lý lô hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu bị Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu cảnh báo không bảo đảm an toàn thực phẩm

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

 
Tại đây

7.  

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu dùng làm thực phẩm

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)

 Tại đây

8.

Xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)

 
Tại đây

9.

Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật thủy sản

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

 
Tại đây

10.  

Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật thủy sản

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

 

 
Tại đây

11.  

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

 
Tại đây

12.  

Công bố danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh được phép xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc động vật vào Việt Nam

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

 
Tại đây

13.  

Công bố danh sách bổ sung cơ sở sản xuất kinh doanh được phép xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc động vật vào Việt Nam

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

 
Tại đây

14.  

Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

 
Tại đây

15.  

Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

 
Tại đây

16.  

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.

 
Tại đây

17.  

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.

 
Tại đây

18.  

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)

Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.

 
Tại đây

19.  

Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sàn

 
Tại đây

20.  

Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đã được công nhận theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025: 2007 hoặc Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025: 2005

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

 
Tại đây

21.  

Gia hạn chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

 
Tại đây

22.  

Thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nươc

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

 
Tại đây

23.  

Miễn kiểm tra giám sát cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm.

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

 
Tại đây

24.  

Thủ tục công nhận nước xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam

Cục Quản lý chất lương NLS TS

Cục BVTV

 
Tại đây

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang