Các hoạt động truyền thông về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2022 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản    
Cập nhật: 24/11/2022 04:00
Xem lịch sử tin bài

Các hoạt động truyền thông về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2022 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Các hoạt động truyền thông về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2022 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm và quảng bá nông lâm thủy sản an toàn trên báo điện tử Đại biểu Nhân dân:

Bài 1: Đổi mới tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp (Đường link: https://daibieunhandan.vn/kinh-te-xa-hoi/doi-moi-tu-duy-phat-trien-kinh-te-nong-nghiep-i299951/ )

Bài 2: Hướng tới một nên nông nghiệp đô thị thông minh (Đường link: https://daibieunhandan.vn/tren-duong-phat-trien-1/huong-toi-mot-nen-nong-nghiep-do-thi-thong-minh-i300649/)

Bài 3; Liên kết “4 nhà” - nâng cao giá trị sản phẩm an toàn (Đường link: https://daibieunhandan.vn/doi-song-xa-hoi/lien-ket-4-nha---nang-cao-gia-tri-san-pham-an-toan-i300189/)

Bài 4: Nâng cao vai trò, năng lực làm chủ của nông dân (Đường link: https://daibieunhandan.vn/kinh-te-phat-trien/nang-cao-vai-tro-nang-luc-lam-chu-cua-nong-dan-i300282/)

Bài 5: Cần Thơ khẳng định thương hiệu nông, lâm, thủy sản (Đường link: https://daibieunhandan.vn/dia-phuong/can-tho-khang-dinh-thuong-hieu-nong-lam-thuy-san-i301573/)

Bài 6: Thúc đẩy chuỗi giá trị và sản xuất nông nghiệp xanh (Đường link: https://daibieunhandan.vn/kinh-te-phat-trien/thuc-day-chuoi-gia-tri-va-san-xuat-nong-nghiep-xanh-i301562/)

Bài 7: Đẩy mạnh liên kết, tăng cường kiểm soát chất lượng (Đường link: https://daibieunhandan.vn/tren-duong-phat-trien-1/day-manh-lien-ket-tang-cuong-kiem-soat-chat-luong-i302572/)

Bài 8: Tăng cường phổ biến quy định pháp luật về an toàn thực phẩm  (Đường link: https://daibieunhandan.vn/kinh-te-phat-trien/tang-cuong-pho-bien-quy-dinh-phap-luat-ve-an-toan-thuc-pham-i303759/)

Bài 9: Mở hướng cho nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ phát triển (Đường link: https://daibieunhandan.vn/tren-duong-phat-trien-1/nam-dinh-mo-huong-cho-nong-nghiep-cong-nghe-cao-nong-nghiep-huu-co-phat-trien-i304451/)

Bài 10: Phát huy vai trò của phụ nữ (Đường link: https://daibieunhandan.vn/doi-song-xa-hoi/phat-huy-vai-tro-cua-phu-nu-i308001/)

Bài 11: Thống nhất đầu mối thực hiện từ Trung ương đến địa phương (Đường link: https://daibieunhandan.vn/kinh-te-xa-hoi/thong-nhat-dau-moi-thuc-hien-tu-trung-uong-den-dia-phuong-i308625/)

Bài 12: An toàn thực phẩm phải làm hàng ngày, hàng giờ (Đường link:https://daibieunhandan.vn/doi-song-xa-hoi/an-toan-thuc-pham-phai-lam-hang-ngay-hang-gio-i304143/)

Tuyên truyền phổ biếngiáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm và quảng bá nông lâm thủy sản an toàn trên báo Nông thôn ngày nay (Báo điện tử Dân Việt)

Bài 1: Có mã số vùng trồng, nông sảnnâng tầm giá trị (Đường link: hhttps://danviet.vn/co-ma-so-vung-trong-nong-san-nang-tam-gia-tri-20221008102222902.htm)

Bài 2: Gạo Tánh Linh của Bình Thuậnvới hành trình "thổi" thành bát cơm ăn ngon nổi tiếng trong và ngoài nước (đường link: https://danviet.vn/trong-lua-huu-co-ra-thu-gao-nau-com-ngon-nong-dan-tanh-linh-o-binh-thuan-ban-dat-hang-20221011174448392.htm?fbclid=IwAR2c6eOhVh3mUWLk7hkALpbdqhcdTbfhxIekKdQ-oApP9KkOKwR6JCRA3GA)

Bài 3: Vì sao khi áp dụng quy chuẩnHACCP, doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi nhiều hơn? (đường link: https://danviet.vn/vi-sao-khi-ap-dung-quy-chuan-haccp-doanh-nghiep-se-duoc-huong-loi-nhieu-hon-20221016155913036.htm)

Bài 4: “Trách nhiệm với an toàn thựcphẩm là hàng ngày, hàng giờ, đừng chờ tới tháng mới hành động” (đương link: https://danviet.vn/trach-nhiem-voi-an-toan-thuc-pham-la-hang-ngay-hang-gio-dung-cho-toi-thang-moi-hanh-dong-20221018102209845.htm)

Bài 5: Bộ trưởng Bộ NNPTNT: Antoàn thực phẩm là yêu cầu cốt lõi khi xây dựng hệ thống lương thực, thực phẩm (Đường link; https://danviet.vn/an-toan-thuc-pham-la-yeu-cau-cot-loi-xay-dung-he-thong-luong-thuc-thuc-pham-20221022132435731.htm

Bài 6: Có tiêu chuẩn Global GAP, sảnphẩm thủy sản có giá bán cao hơn tới 20% (Đường link: https://danviet.vn/co-tieu-chuan-global-gap-san-pham-thuy-san-co-gia-ban-cao-hon-toi-20-20221025104645121.htm)

Bài 7: Cấp mã số cơ sở nuôi trồng thủy sản – điều kiện để quản lý và truy xuất nguồn gốc, đảm bảo ATTP (Đường link: https://danviet.vn/cap-ma-so-co-so-nuoi-trong-thuy-san-co-so-de-quan-ly-va-truy-xuat-nguon-goc-dam-bao-attp-2022110111385903.htm)

Bài 8: Thị trường cho sản phẩm hữucơ vẫn còn nhiều khó khăn (Đường link; https://danviet.vn/neu-khong-co-thi-truong-thi-dung-lam-nong-nghiep-huu-co-20221121122046375.htm)

Bài 9: Trồng nho công nghệ Nhật Bản,trồng bưởi VietGAP, xã này của Hà Nam có nhiều tỷ phú, triệu phú nông dân (Đường link: https://danviet.vn/trong-nho-cong-nghe-nhat-ban-nong-dan-ha-nam-nay-co-thu-nhap-tien-ty-20221121165614745.htm)

Bài 10: Nông dân Bình Định trồngrau "siêu sạch" nhờ áp dụng tiêu chuẩn VietGAP (Đường link: https://danviet.vn/dien-tich-trong-rau-sach-rau-an-toan-o-binh-dinh-tang-manh-20221124100841546.htm)

Bài 11: Thu tiền tỷ khi bắt cây na“đẻ” quả trái vụ, chăm theo quy trình VietGAP (Đường link: https://danviet.vn/thu-tien-ty-khi-bat-cay-na-de-qua-trai-vu-cham-theo-quy-trinh-vietgap-20221130161306986.htm?fbclid=IwAR2pbHmCp3VmOuFP8ip3zGdFY_ven0g7NQvaP_o8J5GMagXHTGFpQwsBj1E)

Bài 12: Trồng ổi trái vụ theo tiêuchuẩn VietGAP, nhiều nông dân Di Trạch ở Hà Nội là triệu phú, tỷ phú (Đường link: https://danviet.vn/trong-oi-trai-vu-theo-tieu-chuan-vietgap-nhieu-nong-dan-di-trach-o-ha-noi-la-trieu-phu-ty-phu-20221201121007887.htm?fbclid=IwAR3yMSGreA9bSRv4nXquWKbDz7het12p-iDL3VCJNnBp2FVHYAPMLdUr3uI)

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm và quảng bá nông lâm thủy sản an toàn trên báo Nông nghiệp Việt Nam

Bài 1 : An toàn thựcphẩm gắn với tái cơ cấu nghành nông nghiệp (Đường link : https://nongnghiep.vn/an-toan-thuc-pham-trong-san-xuat-nong-nghiep-d271831.html)

Bài 2 : Muốn an toàn, hãy chọn hàng thủy sản VietGAP (Đường link : https://nongnghiep.vn/muon-an-toan-hay-chon-hang-thuy-san-vietgap-d332392.html)

Bài 3 : Vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được ưu tiên hàng đầu (Đường link : https://nongnghiep.vn/ve-sinh-an-toan-thuc-pham-luon-duoc-uu-tien-hang-dau-d333285.html)

Bài 4 : Giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm tại chợ trên địa bàn Hà Nội (Đường link : https://nongnghiep.vn/giai-phap-dam-bao-an-toan-thuc-pham-tai-cho-tren-dia-ban-ha-noi-d337309.html)

Bài 5 : Thực hiện tốt quy trình sản xuất theo hướng an toàn giảm được 20% chi phí (Đường link: https://nongnghiep.vn/thuc-hien-tot-quy-trinh-san-xuat-theo-huong-an-toan-giam-duoc-20-chi-phi-d333271.html)

Bài 6: Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 (Đường link: https://nongnghiep.vn/dam-bao-chat-luong-an-toan-thuc-pham-nganh-nong-nghiep-giai-doan-2021-2030-d334886.html)

Bài 7: Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Antoàn thực phẩm không đợi đến 'tháng hành động' mới vào cuộc (Đường link: https://nongnghiep.vn/bo-truong-le-minh-hoan-an-toan-thuc-pham-la-van-de-cua-toan-xa-hoi-d334859.html)

Bài 8: Chứng nhân an toàn thực phẩm 13cơ sở chăn nuôi tại Quảng Bình (Đường link: https://nongnghiep.vn/chung-nhan-an-toan-thuc-pham-13-co-so-chan-nuoi-tai-quang-binh-d336815.html)

Bài 9: Đảm bảo an toàn thực phẩm,chất lượng nông sản ngay từ đầu vào (Đường link: https://nongsanviet.nongnghiep.vn/dam-bao-an-toan-thuc-pham-chat-luong-nong-san-ngay-tu-khau-dau-vao-d336058.html)

Bài 10: Hà nội đẩy mạnh hỗ trợ hìnhthành các chuỗi giá trị nông sản (Đường link: https://nongnghiep.vn/ha-noi-day-manh-ho-tro-hinh-thanh-cac-chuoi-gia-tri-nong-san-d332928.html)

Bài 11: Đảm bảo an toàn thực phẩm để nông sản rộng đường tiêu thụ (Đường link: https://nongnghiep.vn/bao-dam-an-toan-thuc-pham-de-san-pham-nong-nghiep-rong-duong-tieu-thu-d337847.html)

Bài 12: Tăng cường kiểm soát, ngăn thực phẩm bẩn dịp cuối năm (Đường link: https://nongnghiep.vn/tang-cuong-kiem-soat-ngan-thuc-pham-ban-dip-cuoi-nam-d338619.html)

12 thông điệp về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm và quảng bá nông lâm thủy sản an toàn được phát trên đài tiếng nói Việt Nam VOV2 

1. Sử dụng hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y có trách nhiệm trong chăn nuôi;

Link (từ phút thứ 9:10): https://drive.google.com/file/d/1pY59KiOMeJEBARzv-m62fXKv94txqOP_/view?usp=sharing 

2. Sử dụng hóa chất, kháng sinh, thuốc có trách nhiệm trong nuôi trồng thủy sản;

Link (từ phút thứ 8:45) : https://drive.google.com/file/d/1o1mJCGNE7QlWm2cUSgtgbIRxp2_p0j7b/view?usp=sharing

3. Sử dụng hóa chất, thuốc BVTV có trách nhiệm trong trồng rau;

Link(từ phút thứ 20:42): https://drive.google.com/file/d/1ZOaTvO0_lvAxmDrWtRc6xH6NLnuZMjXB/view?usp=sharing 

4. Nghiêmcấm hành vi sử dụng hóa chất làm chín trái câyvà khuyến nghị người dân khi tiêu dùng;

Link (từ phút thứ 20:42): https://drive.google.com/file/d/1bpQhc02XqU84EU3pQo5mYW-bfC9bJQgs/view?usp=sharing 

5. Nghiêm cấm sử dụng hóa chất bảo quản sau thu hoạch không được phép và khuyến nghị người dân khi tiêu dùng;

Link (từ phút thứ 10:10): https://drive.google.com/file/d/18_MLBdspwWz64DUDmCeF02m6B2tUl40Z/view?usp=sharing 

6. Nhận biết rau an toàn;

Link (từ phút thứ 9:00): https://drive.google.com/file/d/1HQXGs21fgHOg6TE2m20PvHGR8OyRfRw6/view?usp=sharing 

7. Một số cách loại bỏ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên rau quả;

Link (từ phút thứ 8:58): https://drive.google.com/file/d/1sFmwfeUJYWbBaqnxr24ai_XOWJPAe08N/view?usp=sharing 

8. Không sử dụng hóa chất bảo quản, làm tươi thủy sản và lời khuyên đối với người tiêu dùng;

Link (từ phút thứ 8:58): https://drive.google.com/file/d/1nbLnIglPu5NhpPhdsZ31mb2eW42nHvYh/view?usp=sharing 

9. Quy trình bảo quản thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm;

Link (từ phút thứ 24:50): https://drive.google.com/file/d/1-bZOtGWPBNbQ-c0oN5YD9D4dS9a6owhu/view?usp=sharing 

10. Đảm bảo an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản khô;

Link (từ phút thứ 24:48): https://drive.google.com/file/d/10Ox-qzHpzLJhRAY5n01B-5OcNicpaWMF/view?usp=sharing 

11. Chuỗi cung ứng an toàn thực phẩm, nỗ lực đưa thực phẩm sạch đến bàn ăn;

Link (từ phút thứ 8:05): https://drive.google.com/file/d/1p4V2VEjNy-NRoo7O0-TapCG1KwfgneC3/view?usp=sharing 

12. Trách nhiệm, đạo đức, luật pháp trong đảm bảo an toàn thực phẩm đối với nhà sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

Link (từ phút thứ 9:00): https://drive.google.com/file/d/1wGkk3960Ig2Bgx7FPJNMNDX0huQDCJm4/view?usp=sharing 

 

 
 
 Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang