Năng lực tư vấn, đào tạo    
Cập nhật: 15/03/2016 10:45
Xem lịch sử tin bài

Năng lực tư vấn, đào tạo

NĂNG LỰC TƯ VẤN, ĐÀO TẠO CỦA TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NLTS VÙNG 5


TT

Lĩnh vực/phạm vi tư vấn

Quy chuẩn/tiêu chuẩn tham chiếu

1  

Tư vấn xây dựng mới nhà xưởng, cải tạo/nâng cấp nhà xưởng đáp ứng các quy định của Việt Nam và các nước nhập khẩu.

- Các quy chuẩn/quy định của Việt Nam tương ứng với từng loại hình cơ sở.

- Quy định của các nước/khu vực nhập khẩu.

2

Hướng dẫn, tư vấn chuyên môn, nghiệp vụ về chất lượng nông lâm thủy sản.

- Các quy chuẩn/quy định của Việt Nam tương ứng với từng loại hình cơ sở.

- Quy định của các nước/khu vực nhập khẩu.

Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý Phòng kiểm nghiệm.

ISO/IEC 17025:2005

4

Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về chất lượng nông lâm thủy sản: HACCP (cơ bản, nâng cao); kiểm tra điều kiện sản xuất; kiến thức ISO, VietGAP; kiến thức ATTP; đánh giá nội bộ hệ tống QLCL, ATTP.

 

- Quy chuẩn, quy định của Việt Nam và Quốc tế có liên quan

- HACCP Codex; FDA

- ISO 17021: 2011

- ISO 22003:2008

- ISO 19011:2013

- ISO 9001: 2015

- ISO 22000: 2007

- VietGAP thủy sản; trồng trọt

5

Đào tạo kiểm nghiệm viên vi sinh, hóa học, dịch bệnh theo yêu cầu của các cá nhân, tổ chức.

NMKL, FDA, AOAC, ISO, TCVN.

 

Hoặc xem tại website http://www.nafiqad5.gov.vn

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang