Hỏi bởi: Đức Hiền  lúc 04:27 chiều ngày 07/04/2016a | 1 trả lời | 1398 lượt xem

Theo QCVN 02-01:2009/BNNPTNT ở mục 2.1.7.1 a v. có ghi : "Nước sử dụng trong cơ sở chế biến phải đáp ứng được yêu cầu như đối với nước sạch được qui định theo mục 1.2.10 của qui chuẩn này". Nhưng khi xem lại Qui chuẩn này thì hoàn toàn không có mục 1.2.10 như đề cập. Vậy có phải Qui chuẩn đề cập phần này chưa đúng hay không? Xin quí cục phản hồi dùm

TRẢ LỜI

Do sai lỗi trong quá trình biên soạn đã dẫn chiếu chưa chính xác, mục cần dẫn chiếu đến là Mục 1.3.11 của Quy chuẩn: “Nước sạch: nước đáp ứng các yêu cầu dùng cho chế biến thực phẩm theo Quy định của Bộ Y tế.” thay vì Mục 1.2.10

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO