Hỏi bởi: Nguyễn Tiến Sơn  lúc 09:56 sáng ngày 16/08/2016 | 1 trả lời | 1593 lượt xem

Kính gửi Cục: Có cơ sở kinh doanh thực phẩm xin cấp attp, khi đi kiểm tra cơ sở thì kiểm tra theo biên bản 3.6 có đúng không? cơ sở có đăng ký kinh doanh cho huyện cấp.

TRẢ LỜI

Phòng Thanh Tra, Pháp Chế 04:12 chiều ngày 25/08/2016a
Kiểm tra đánh giá điều kiện đảm bảo ATTP theo quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, đối với cơ sở kinh doanh nông lâm thủy sản sử dụng biểu mẫu biên bản kiểm tra  3.5 ban hành kèm theo Phụ lục III của Thông tư số 45

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO