Hỏi bởi: Liên  lúc 03:58 chiều ngày 09/07/2016a | 1 trả lời | 1754 lượt xem

Xin cho hỏi chlorine và xà phòng sử dụng để vệ sinh khử trùng nhà xưởng chế biến thủy sản có cần công bố hợp quy không?

TRẢ LỜI

Về lĩnh vực an toàn thực phẩm: theo quy định tại Điều 3 Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm: “Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường”. Do đó, Chorine và xà phòng sử dụng để vệ sinh khử trùng nhà xưởng chế biến thủy sản không thuộc đối tượng phải công bố hợp quy theo quy định Nghị định 38/2012/NĐ-CP.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO