Hỏi bởi: Bùi công tài  lúc 03:39 chiều ngày 08/07/2020a | 1 trả lời | 4140 lượt xem

Xin quý cục cho hỏi tôi đang sản xuất nấm đông trùng hạ thảo sấy khô dùng làm trà đông trùng hạ thảo thì có thuộc diện cấp giấy an toàn thực phẩm không? Cơ quan nào cấp ạ?

TRẢ LỜI

       1. Đối tượng không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được quy định tại Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018.

       2. Về cơ quan cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đề nghị bạn tham khảo nội dung trả lời trên trang Web của Cục tại địa chỉ:

http://www.nafiqad.gov.vn/nguoidung/DoiThoaiTrucTuyen/ChiTietCauHoi/tabid/330/wikiId/12571/language/vi-VN/Default.aspx

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO