Hỏi bởi: Hồ Lập  lúc 03:22 chiều ngày 09/03/2020a | 1 trả lời | 143 lượt xem

Xin chào quý Chi Cục, xin cho hỏi cách đánh giá chỉ tiêu kim loại nặng về các loại cá khô miên Tây Nam Bộ?

TRẢ LỜI

Đối với sản phẩm thủy sản, mức giới hạn chỉ tiêu kim loại nặng được quy định tại QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO