Hỏi bởi: Hương  lúc 04:46 chiều ngày 18/02/2020a | 1 trả lời | 269 lượt xem

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỀ NGHỊ UBND TỈNH CÀ MAU TẠM DỪNG HỢP NHẤT CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NLTS VỀ CHI CỤC ATVSTP THUỘC SỞ Y TẾ Ngày 22/1/2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có công văn số 650/BNN-QLCL đề nghị UBND tỉnh Cà Mau tạm dừng thực hiện Quyết định 22/QĐ-UBND nhưng UBND Cà Mau vẫn tiếp tục triển khai quyết định. Hiện tại Chi Cục QLCL Cà Mau không còn nữa

TRẢ LỜI

Phòng Thanh Tra, Pháp Chế 09:28 sáng ngày 03/03/2020
Ngay sau khi nhận được Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc tổ chức lại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cà Mau, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 650/BNN-QLCL trong đó đề nghị UBND tỉnh Cà Mau tạm dừng thực hiện Quyết định 22/QĐ-UBND, tổ chức tham vấn với các Bộ, ngành liên quan trước khi thực hiện. Hiện nay, Bộ cũng đang chờ ý kiến phản hồi từ Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về vấn đề này.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO