Hỏi bởi: Nguyễn đức hạnh  lúc 07:37 sáng ngày 13/02/2020 | 1 trả lời | 433 lượt xem

Kính thưa Cục! Cơ sở tôi sản xuất bánh gai thì cơ quan nào của địa phương quản lý. Tôi cảm ơn quý Cục

TRẢ LỜI

Căn cứ mục VII Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ- CP ngày 02/02/2018: Cơ sở sản xuất bánh gai thuộc ngành công thương quản lý.

       Vậy bạn cần liên hệ với Sở Công thương tại địa phuong để được hướng dẫn.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO