Hỏi bởi: thảo  lúc 03:32 chiều ngày 13/05/2019a | 1 trả lời | 176 lượt xem

Kính gởi cục QLCL: Tôi có tham khảo và đọc các giới hạn, xin hỏi quý cục: Theo QĐ 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 Về việc ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm. Tôi thấy "mục 6.6 quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong rau, quả và sản phẩm rau, quả", có một số chỉ tiêu ghi gới hạn bởi GAP, vậy tôi phải tra cứu tiêu chuẩn Gap như thế nào hoặc tôi có thể tra cứu giới hạn vi sinh vật này ở quy chuẩn nào? Xin cảm ơn.

TRẢ LỜI

         Cục đã có câu trả lời với nội dung tương tự và được đăng tải trên trang Web tại địa chỉ sau:

 http://www.nafiqad.gov.vn/nguoidung/DoiThoaiTrucTuyen/ChiTietCauHoi/tabid/330/wikiId/12052/language/vi-VN/Default.aspx


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO