Quay lại
Số hiệu | 01/QÐ-BNN-KH
Tên văn bản | Quyết định số 01/QĐ-BNN-KH ngày 02/01/19 của Bộ Nông nghiệp&PTNT ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp&PTNT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ
Trích yếu |
ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp&PTNT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ
Ngày ban hành | 02/01/2019
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Quyết định
Lĩnh vực | Kế hoạch - Hợp tác quốc tế
Tên file |
download

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO