Năng lực kiểm nghiệm    
Cập nhật: 15/03/2016 10:53
Xem lịch sử tin bài

Năng lực kiểm nghiệm

NĂNG LỰC KIỂM NGHIỆM CỦA TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NLTS VÙNG 5

  

TT

Tên chỉ tiêu
(1)

Nền mẫu phân tích
(2)

Phương pháp phân tích/tài liệu tham chiếu gốc
(3)

Kỹ thuật/ thiết bị phân tích
(4)

Giới hạn phân tích (LOD/LOQ)
(5)

Đã được công nhận ISO/IEC 17025
(6)

Đã được CQTQ chỉ định
(7)

Thời gian trả kết quả (ngày)

(8)

I

CHỈ TIÊU HÓA HỌC

1

Xác định hàm lượng NaCl

Thực phẩm

AOAC 937.09-1990

Chuẩn độ

X

X

1

2

Xác định hàm lượng chất béo

Thực phẩm

NMKL No 5.131-1989

Khối lượng

X

X

2

3

Xác định hàm lượng tro, ẩm

Thực phẩm

NMKL No.23.3rd.ed.1991

Khối lượng

X

X

2

4

Xác định hàm lượng Nitrogen.

Thực phẩm

NMKL No.6-1976

Chưng cất

X

X

1

5

Xác định hàm lượng Sulphite

Thực phẩm

NMKL No.132-1989

Chưng cất

10 ppm

X

X

1

6

Xác định hàm lượng TVB-N

Thực phẩm

EC/2074/2005

Chưng cất

X

X

1

7

Xác định hàm lượng Nitrogen amoniac.

Thủy sản

TCVN: 3706-1990

Chưng cất

X

1

8

Xác định hàm lượng Phospho.

Thủy sản

NMKL No.57-1994

UV - VIS

X

X

1

9

Phương pháp phân tích nhanh tạp chất agar

Tôm nguyên liệu và các sản phẩm của tôm

5.2CL5/ST3.12

NAF 018/10

Định tính

0.10%

X

1

10

Định tính agar trong thịt

Thịt động vật thủy sản (kể cả tươi và phối trộn)

5.2CL5/ST3.13

NAF 019/10

Định tính

0.20%

X

1

11

Phương pháp phân tích nhanh tạp chất tinh bột, PVA

Tôm nguyên liệu và các sản phẩm của tôm

5.2CL5/ST3.14

NAF 020/10

Định tính

0.03%

X

1

12

Phương pháp phân tích nhanh tạp chất CMC

Tôm nguyên liệu

5.2CL5/ST3.15

NAF 040/10

Định tính

0.20%

X

1

13

Định tính axít boric và muối borat.

Thực phẩm

TCVN 8895-2012

0.1%

X

1

14

Xác định hàm lượng Nitrat - Nitrit

Thực phẩm

10TCVN 452-2001; TCVN 7767:2007

UV - VIS

1

15

Xác định tổng hàm lượng axit

Thủy sản và sản phẩm thủy sản

TCVN 3702:2009 (TCVN 3702-90)

Chuẩn độ

X

1

16

Xác định hàm lượng Ni tơ – axit amin

Thủy sản và sản phẩm thủy sản

TCVN 3708-90

Chưng cất

1

17

Hàm lượng không tan

Muối

TCVN 3973 : 1984

Khối lượng

2

18

Xác định Cl-

Muối

TCVN 3973 : 1984

Chuẩn độ

1

19

Xác định SO2-4

Muối

TCVN 3973 : 1984

Khối lượng

2

20

Xác định Ca2+

Muối

TCVN 3973 : 1984

Chuẩn độ

1

21

Xác định Mg2+

Muối

TCVN 3973 : 1984

Chuẩn độ

1

22

Cặn khô

Bao bì nhựa

QCVN 12-1 : 2011/BYT

Khối lượng

1

23

Xác định hàm lượng KMnO4

Bao bì, dụng cụ nhựa

QCVN 12-1 : 2011/BYT

Chuẩn độ

1

24  Trị số Peroxit
Dầu mỡ
TCVN 6121
        2
25
 Định tính Hydrosunfua (H2S)
 Thuỷ sản
 TCVN 3699-90
        1

26

Xác định hàm lượng Chloramphenicol.

Thủy sản và mật ong

Phương pháp thử nội bộ 05.2CL5/ST 04.1

ELISA

0.2 ppb

X

X

1

27

Xác định hàm lượng Nitrofuran (AOZ).

Thủy sản

Phương pháp thử nội bộ 05.2CL5/ST 04.2

ELISA

0.2 ppb

X

X

2

28

Xác định hàm lượng Nitrofuran (AMOZ).

Thủy sản

Phương pháp thử nội bộ 05.2CL5/ST 04.2

ELISA

0.2 ppb

X

X

2

29

Xác định hàm lượng nhóm Tetracyclins (Tetracylin, Oxytetracyclin, Chlotetracyclin)

Thủy sản

Phương pháp thử nội bộ 05.2CL5/ST 04.3

ELISA

6 ppb

X

X

2

30

Xác định hàm lượng Ciprofloxacin, Enprofloxacin

Thủy sản

Phương pháp nội bộ 05.2CL5/ST 04.4

ELISA

1 ppb

X

X

1

31

Xác định hàm lượng trifuraline.

Thủy sản

Phương pháp nội bộ 05.2CL5/ST 04.5

ELISA

1 ppb

X

X

2

32

Xác định hàm lượng Malachite green, leucomalachite green

Thủy sản

Phương pháp nội bộ 05.2CL5/ST 04.6

ELISA

1 ppb

X

2

33

Xác định hàm lượng Malachite green, leucomalachite green, Crystal violet, leucocrystal violet.

Thủy sản

Phương pháp thử nội bộ 05.2CL5/ST 05.1

HPLC/PDA

1 ppb

X

X

2

34

Xác định nhóm Quinolones:

-Oxolinic acid

-Flumequine

-Ciprofloxacine

-Enprofloxacine

-Sarafloxacine

-Difloxacine

-Danofloxacine

Thủy sản

Phương pháp thử nội bộ 05.2CL5/ST 05.2

HPLC

5 ppb

X

X

2

35

Xác định nhóm Tetracyclines

- Oxytetracycline

- Tetracycline

- Chlotetracycline

- Doxycycline

Thủy sản

Phương pháp thử nội bộ 05.2CL5/ST 05.3

HPLC

10 ppb

X

X

2

36

Spiramycin

Thủy sản

Phương pháp thử nội bộ 05.2CL5/ST 05.5

HPLC/PDA

20 ppb

X

2

37

Xác định nhóm Sulfonamides

-Sulfacetamide

-Sulfadiazine

-Sulfathiazole

-Sulfapyridine

-Sulfamerazine

-Sulfamethazine

-S.methoxypyridazine

-S.chloropyridazine

-Sulfamethoxazole

-Sulfadoxine

-Sulfadimethoxine

-Sulfachinoxaline

Thủy sản

Phương pháp thử nội bộ 05.2CL5/ST 05.6

HPLC/PDA

10 ppb

X

X

2

38

Xác định nhóm Penicilines

-Amoxcicline

-Ampicicline

-Benzyl peniciline

-Phenoxymethyl penicilin

Thủy sản

Phương pháp thử nội bộ 05.2CL5/ST 05.9

HPLC-FLD

 

10 ppb

4 ppb

10 ppb

10 ppb

X

X

2

39

Xác định Aflatoxin

- G1

- B1

- G2

- B2

Ngũ cốc

Phương pháp thử nội bộ 5.2CL5/ST5.15

HPLC-FLD

 

0.3 ppb

0.3 ppb

0.3 ppb

0.3 ppb

X

X

2

40

Xác định Aflatoxin

- G1

- B1

- G2

- B2

Thức ăn chăn nuôi

05.2CL5/ST 05.10

HPLC/FLD

 

0.6 ppb

0.3 ppb

0.5 ppb

0.2 ppb

X

X

2

41

Trimethoprim

Thủy sản và sản phẩm thủy sản

Phương pháp thử nội bộ 5.2CL5/ST5.11

HPLC-PDA

15 ppb

X

X

2

42

Praziquantel

Thủy sản và sản phẩm thủy sản

Phương pháp thử nội bộ 5.2CL5/ST5.12

HPLC-PDA

30 ppb

X

X

2

43

Nalidixic acid

Thủy sản và sản phẩm thủy sản

Phương pháp thử nội bộ 5.2CL5/ST5.13

HPLC-FLD

10 ppb

X

2

44

Histamin

Thủy sản và sản phẩm thủy sản

Phương pháp thử nội bộ 5.2CL5/ST5.14

HPLC-FLD

10 ppm

X

2

 45 Sulfanilamide
 Thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản
 Phương pháp thử nội bộ 5.2CL5/ST5.16 HPLC-PDA 10 ppb
    2

46

Chloramphenicol

Mật ong và thủy sản

Phương pháp thử nội bộ 05.2CL5/ST 06.1

LC/MS/MS

0.1 ppb

X

X

1

47

Florfenicol

Thủy sản

05.2CL5/ST 06.1

LC/MS/MS

0.1 ppb

X

X

1

48

Nhóm Nitrofurans

- AOZ

- AMOZ

- AHD

- SEM

Thủy sản

Phương pháp thử nội bộ 05.2CL5/ST 06.2

LC/MS/MS

 

0.2 ppb

0.2 ppb

1.0 ppb

1.0 ppb

X

X

2

49

Melamine

Thức ăn

Sữa, sản phẩm sữa

Phương pháp thử nội bộ 05.2CL5/ST 06.3

LC/MS/MS

100 ppb

50 ppb

X

2

50

Xác định

- Clenbuterol

- Salbutamol

Thịt lợn

Phương pháp nội bộ 05.2CL5/ST 06.4

LC/MS/MS

 

0.2 ppb

0.5 ppb

X

X

2

51

Xác định   Malachite green, Leuco Malachite green, Crystal violet, Leuco Crystal violet.

Thủy sản

Phương pháp nội bộ 05.2CL5/ST 06.5

LC/MS/MS

0.5 ppb

X

X

2

52

Xác định nhóm Quinolones

-Oxolinic acid

-Flumequine

-Enprofloxacine

-Sarafloxacine

-Difloxacine

-Ofloxacine

-Norfloxacine

-Ciprofloxacine

-Danofloxacine

Thủy sản và sản phẩm thuỷ sản

Phương pháp thử nội bộ 5.2CL5/ST6.6

LC/MS/MS

1.0 ppb

X

X

2

53

Xác định nhóm  Nitroimidazoles

-DMZ

-DMZ-OH

-IPZ

-IPZ-OH

-MNZ

-MNZ-OH

-RNZ

Thủy sản và sản phẩm thủy sản

Phương pháp thử nội bộ 5.2CL5/ST6.7

LC/MS/MS

1.0 ppb

X

X

1

54

Imidacloprid

Nông sản

Phương pháp thử nội bộ 05.2CL5/ST6.8

LC/MS/MS

5 ppb

X

X

1

55

Aldicarb

Nông sản

Phương pháp thử nội bộ

05.2CL5/ST6.9

LC/MS/MS

5 ppb

X

X

1

56

Clephalexin

Thủy sản và sản phẩm thủy sản

Phương pháp thử nội bộ 05.2CL5/ST6.10

LC/MS/MS

25 ppb

1

57

Methyltestosterone

Thủy sản

Phương pháp thử nội bộ 5.2CL5/ST6.11

LC/MS/MS

0.5 ppb

2

58

Spiramycin

Thủy sản và sản phẩm thủy sản

Phương pháp thử nội bộ 5.2CL5/ST6.12

LC/MS/MS

30 ppb

2

59

Xác định

-Ampicillin

-Cloxacillin

-Penicillin G

-Amoxcillin

-Cefazoline

Thủy sản và sản phẩm thủy sản

Phương pháp thử nội bộ 5.2CL5/ST6.13

LC/MS/MS

10 ppb

2

60

Xác định

-Ractopamin

-Ritodrin

-Isoxsuprine

Thịt lợn

Phương pháp thử nội bộ 5.2CL5/ST6.14

LC/MS/MS

1 ppb

2

61

Diethylstibestrol

Thịt

Phương pháp thử nội bộ 5.2CL5/ST6.15

LC/MS/MS

0.5 ppb

2

62

Methomyl

Nông sản

Phương pháp thử nội bộ 5.2CL5/ST6.16

LC/MS/MS

25 ppb

2

63

Methidathion

Nông sản

Phương pháp thử nội bộ 5.2CL5/ST6.17

LC/MS/MS

25 ppb

2

64

Xác định nhóm Tetracyclines

-Oxytetracycline

-Tetracycline

-Chlotetracycline

-Doxycycline

Thủy sản

Phương pháp thử nội bộ 5.2CL5/ST6.18

LC/MS/MS

1 ppb

2

65 Erythromycin
Nông sản
 05.2CL5/ST 6.20
 LC/MS/MS  5 ppb
    2
66  Nitrovin Thuỷ sản
 05.2CL5/ST 6.21  LC/MS/MS 1 ppb
    2

67

Xác định  hàm lượngTrifluralin

Thủy sản

05.2CL5/ST 07.1

GC/MS

0.5 ppb

X

X

2

68

Xác định dư lượng thuốc trừ sâu gốc Clo

-HCB

-Lindane

-Heptachlor

-Endrin

-Aldrin

-Dieldrin

-Cis chlordane

-Tran chlordane

-DDT

-DDE

-Chlorpyrifos

Thủy sản và sản phẩm thủy sản

Phương pháp thử nội bộ 05.2CL5/ST 07.2

GC/ECD

 

 

10 ppb

2 ppb

10 ppb

3 ppb

12 ppb

12 ppb

3 ppb

3 ppb

20 ppb

40 ppb

2  ppb

X

X

3

69

Xác định trichlofon - dichlorvos

Sản phẩm có nguồn gốc từ động vật

5.2CL5/ST7.3

AOAC 2007.01

GC/MS

10 ppb

X

X

3

70

Xác định Ethoxyquin

Thủy sản và sản phẩm thủy sản

5.2CL5/ST7.4

AOAC 2007.01

GC/MS

1.0 ppb

X

X

2

71

Xác định Ethoxyquin

thức ăn thủy sản

5.2CL5/ST7.5

AOAC 2007.01

GC/MS

1.0 ppb

X

X

2

72

Xác định nhóm thuốc BVTV gốc Chlor hữu cơ

-Alpha HCH

-Beta HCH

-Gama HCH

-Heptachlor-exoepoxide

-Heptachlor

-Hexachlorobenzene (HCB)

-Alpha Endosulfan

-Beta Endosulfan

Thủy sản và sản phẩm thủy sản

Phương pháp thử nội bộ 5.2CL5/ST7.6

GC/ECD

10 ppb

X

X

3

73

Xác định nhóm thuốc BVTV

-Alpha HCH

-Beta HCH

-Gama HCH

-Heptachlor-exoepoxide

-Heptachlor

- Hexachlorobenzene (HCB)

-Alpha Endosulfan

-Beta Endosulfan

Nông sản

Phương pháp thử nội bộ 5.2CL5/ST7.7

GC/ECD

10 ppb

X

X

3

74

Xác định dư lượng thuốc BVTV

-Chlorpyrifos-methyl

-Methacrifos

-Fenitrothion

-Forate

-Fenthoate

-Fenchlorfos

Nông sản

5.2CL5/ST7.8

AOAC 2007.01, 2007

GC/MS

5.0 ppb

3

75

Xác định dư lượng thuốc BVTV

-Diazinon

-Chlorpyrifos

-Malathion

Nông sản

5.2CL5/ST7.9

AOAC 2007.01, 2007

GC/MS

  

 

5.0 ppb

5.0 ppb

5.0 ppb

X

2

76

Xác định nhóm TBVTV

-Bifenthrin

-trans-permethrin

-cis-permethrin

Nông sản

5.2CL5/ST7.10

AOAC 2007.01, 2007

GC/MS

 

2 µg/kg

4 µg/kg

4 µg/kg

2

77

Xác định Indoxacarb

Thủy sản

5.2CL5/ST7.11

AOAC 2007.01, 2007

GC/MS

30 µg/kg

2

78  Xác định đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật:
(Aldrin; alpha-Endosulfan; alpha-HCH; Aziphos-metyl; beta-Endosulfan; beta-HCH; Bifenthrin; Chlorpyrifos; Chlorpyrifos-metyl; cis-Chlordan; cis-Permethrin; Cyfluthrin; Cypermethrin; DDE; Deltamethrin; Diazinon; Dichloran; Dichlorvos; Dieldrin; Dimethoate; Edifenphos; Endrin; Ethoprophos; Fenchlorphos; Fenitrothion; Fenpropathrin; Fenvalerate; Heptachlor; Heptachlor-exo-epoxide; Hexachlorobenzen; Iprobenphos; L-Cyhalothrin; Lindan (γ-HCH); Malathion; Methacrifos; o.p'-DDT; p,p'-DDT; Parathion; Parathion-metyl; Phenthoat)
 Nông sản  05.2CL5/ST 7.12  GCMSMS  5 µg/kg     2

79

Xác định các kim loại (Pb, Hg, Cd, As, Cu, Se…)

Thủy sản và sản phẩm thủy sản

Phương pháp thử nội bộ 5.2CL5/ST8.1

ICP-MS

5 ppb

X

X

2

80

Xác định các kim loại Pb, Hg, Cd, As, Cu, Se, Al, Fe, Zn, Na…(*)

Nước sinh hoạt, nước uống

Phương pháp thử nội bộ 5.2CL5/ST8.2

ICP-MS

1 ppb

X

X

2

81

Xác định các kim loại Pb, Cd, As, Ba (*)

Bao bì nhựa

Phương pháp thử nội bộ 5.2CL5/ST8.3

ICP-MS

5 ppb

X

2

82

Xác định độ cứng tổng của nước- phương pháp chuẩn độ.

Nước sinh hoạt

TCVN 6224:1996

Chuẩn độ

X

1

83

Xác định hàm lượng Nitrat

Nước sinh hoạt

5.2CL5/ST03.44

UV - VIS

1

84

Xác định phospho bằng phương pháp trắc phổ dùng amonimolidat

Nước sinh hoạt, nước uống

TCVN 6202:1996

UV - VIS

0.005 mg P/l

1

85

Xác định hàm lượng Nitrit

Nước sinh hoạt

5.2CL5/ST03.25

So màu

0.02 mg/l

X

1

86

Xác định chỉ số pecmanganat.

Nước sinh hoạt

TCVN 6186-1996

Chuẩn độ

1

87

Xác định hàm lượng Sắt (Fe)

Nước sinh hoạt, nước uống

AOAC 11.1.20 1997 TCVN 6177:1996

UV - VIS

0.01 mg/l

X

1

88

Xác định độ nồng độ ion H+

Nước sinh hoạt, nước uống

AOAC 11.1.03 1997 / TCVN 2605:78

pH kế

X

1

89

Xác định hàm lượng độ dẫn điện

Nước sinh hoạt, nước uống

(Máy CO.150)

Máy đo độ dẫn điện

0.1 ms

X

1

90

Xác định hàm lượng Ammoni

Nước sinh hoạt, nước uống, nước thải

TCVN 5988 : 1995

Chưng cất

0.2 mg/l

X

1

91

Xác định hàm lượng Clorua bằng chuẩn độ bạc nitrate với chỉ thị cromat

Nước sinh hoạt

TCVN 6194-1996

Chuẩn độ

5 mg/l

X

1

92

Xác định hàm lượng Sulphate (SO4-2)

Nước sinh hoạt, nước uống

TCVN 6200-1996

Khối lượng

10 mg/l

X

1

93

Xác định hàm lượng Canxi, Magiê bằng phương pháp chuẩn độ EDTA

Nước bề mặt, nước uống, ngầm

TCVN 6224:1996

Chuẩn độ

0.05 mmol/l

X

1

94

Xác định độ màu

Nước sinh hoạt, nước uống

TCVN 6185 : 1996

Cảm quan

1

95

Xác định độ đục

Nước sinh hoạt, nước uống

TCVN 6184 : 1996

Cảm quan

1

96

Xác định Mùi

Nước sinh hoạt, nước uống

TCVN 6184 : 1996

Cảm quan

1

97

Xác định Vị

Nước sinh hoạt, nước uống

TCVN 6184 : 1996

Cảm quan

1

98

Xác định clo dư và clo tổng số

Nước

TCVN 6225-2-2012

0.03 mg/l

2

99

Xác định hàm lượng nitơ trong nước

Nước sinh hoạt, nước thải

TCVN 6638 - 2000

Chưng cất

3 mg/l

X

1

100

Polyphosphate

- Monophosphate

- Di-polyphosphate

- Tri-polyphosphate

- Tri-metaphosphate

Thực phẩm

Phương pháp thử nội bộ 5.2CL5/ST9.1

IC

200 mg/kg

2

101

Citric acid

Thực phẩm

Phương pháp thử nội bộ 5.2CL5/ST9.1

IC

200 mg/kg

2

102

Anion:

- Clorua

- Florua

- Nitrate

- Nitric

- Phosphate

-Sunphate

Nước

Phương pháp thử nội bộ 5.2CL5/ST9.2

0.1 mg/l

2

103

Cation:

- Amonium (NH+4)

- Liti (Li)

- Canxi (Ca)

- Magiê (Mg)

- Sodium (Na)

- Potassium (K)

Nước

Phương pháp thử nội bộ 5.2CL5/ST9.2

 

0.2 mg/l

0.1 mg/l

0.5 mg/l

0.5 mg/l

0.5 mg/l

0.5 mg/l

2

 104 Xác định hàm lượng Auramine O bằng sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC-MS/MS) - Động vật và sản phẩm có nguồn gốc động vật (gia cầm); rau quả
- Thức ăn chăn nuôi
05.2 CL5/ST.6.19
(LC-MS/MS)
LC/MS/MS
1µg/kg

1µg/kg
  X
 105 Xác định hàm lượng nhóm beta-agonist (Clenbuterol, Salbutamol, Ractopamin) bằng sắc khí lỏng ghép khối phổ - Động vật và sản phẩm có nguồn gốc động vật (gia cầm)
- Urine
- Thủy sản và sản phẩm thủy sản
- Thức ăn chăn nuôi
05.2 CL5/ST.6.4
(LC/MS/MS) 
LC/MS/MS
0,2 µg/kg
0,5 µg/kg
0,2 µg/kg5 µg/kg
    2

II

CHỈ TIÊU SINH HỌC

1

Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí (TPC)

Nước

ISO 6222: 1999

Đổ đĩa/ định lượng

1 CFU/ml

X

X

2

2

Định lượng Coliform, E. coli bằng phương pháp màng lọc

Nước

ISO 9308-1: 2014

Màng lọc/ định lượng

0 CFU /100ml

X

X

2

3

Định lượng Coliform và  E. coli trong nước bằng phương pháp MPN.

Nước

TCVN 6187-2:1996 (ISO 9308-2: 1990 E)

MPN/ định lượng

1 MPN /100ml

/

/

2

4

Định lượng Enterococci trong nước bằng phương pháp màng lọc

Nước

ISO 7899-2: 2000

Màng lọc/ định lượng

0 CFU /100ml

X

X

2

5

Định lượng  Enterococci trong nước bằng phương pháp MPN.

Nước

ISO 7899-1: 1984 E

MPN/ Định lượng

1 MPN /100ml

/

/

3

6

Định lượng Clostridia khử sulphite  bằng phương pháp MPN.

Nước

TCVN 6191-1:1996 (ISO 6461 -1: 1986)

MPN/ định lượng

1 MPN /100ml

/

/

3

7

Định lượng Clostridia khử sulphite bằng phương pháp màng lọc

Nước

TCVN 6191-2:1996 (ISO 6461 -2: 1986)

Màng lọc/ định lượng

0 CFU /100ml

/

/

2

8

Định lượng Pseudomonas aeruginosa bằng phương pháp màng lọc

Nước

ISO 16266: 2006

Màng lọc/ định lượng

0 CFU /100ml

/

/

2

9

Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí (TPC)

Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

NMKL 86 -5th 2013

Đổ đĩa/ định lượng

10 CFU/g

X

X

3

10

Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí (TPC)

Thực phẩm và thức ăn

chăn nuôi

ISO 4833-1: 2013

Đổ đĩa/ định lượng

10 CFU/g

X

X

3

11

Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí (TPC)

Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

TCVN 4884: 2005

Đổ đĩa/ định lượng

10 CFU/g

X

X

3

12

Định lượng tổng số Coliform

Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

NMKL 44 - 6th 2004

Đổ đĩa/ định lượng

10 CFU/g

X

X

2

13

Định lượng tổng số Coliform

Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

ISO 4832: 2006

Đổ đĩa/ định lượng

10 CFU/g

X

X

2

14

Định lượng Coliform

Thực phẩm

ISO 4831: 2006

MPN/ định lượng

2 MPN/g

X

X

2

15

Định tính Coliform trong thực phẩm.

Thực phẩm

ISO 4831: 2006

Định tính

Phát hiện hay không phát hiện/g

X

X

2

16

Định lượng tổng số Coliform, Coliform chịu nhiệt, Coliform phân và E. coli bằng phương pháp MPN

Thực phẩm

NMKL 96 – 4th 2009

MPN/ định lượng

2 MPN/g

X

X

2

17

Định lượng tổng số Coliform chịu nhiệt, Coliform phân và E. coli bằng phương pháp đổ đĩa

Thực phẩm

NMKL 125 – 4th 2005

Đổ đĩa/ định lượng

10 CFU/g

X

X

1

18

Định lượng E. coli bằng phương pháp MPN

Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

ISO 7251: 2005

MPN/ định lượng

2 MPN/g

X

X

2

19

Định lượng E. coli dương tính với β-Glucoronidase ở 440C sử dụng màng lọc và 5-bromo-4-chloro-3-idolyl-β-D-Glucuronide

Thực phẩm

ISO 16649-1: 2001

Màng lọc/ định lượng

10 CFU/g

/

/

1

20

Định lượng E. coli β-Glucuronidase dương tính bằng phương pháp đỗ đĩa.

Thực phẩm

ISO 16649-2: 2001

Đổ đĩa./ định lượng

10 CFU/g

X

X

1

21

Định lượng E. coli β-Glucuronidase dương tính bằng phương pháp MPN

Thực phẩm

ISO 16649-3: 2015

MPN/ định lượng

3 MPN/g

X

X

2

22

Định tính  E. coli

Thực phẩm

ISO 7251: 2005

Định tính

Phát hiện hay không phát hiện/g

X

X

2

23

Định lượng Enterobacteriaceae

Thực phẩm

NMKL 144 – 3rd 2005

Đổ đĩa/ định lượng

10 CFU/g

X

X

1

24

Định lượng Enterobacteriaceae

Thực phẩm

ISO 21528-2: 2004

Đổ đĩa/ định lượng

10 CFU/g

X

X

1

25

Định lượng Enterobacteriaceae bằng phương pháp MPN

Thực phẩm

ISO 21528: 2004

MPN/ định lượng

3 MPN/g

X

X

3

26

Định tính Enterobacteriaceae

Thực phẩm

ISO 21528: 2004

Định tính

Phát hiện hay không phát hiện/g

X

X

3

27

Định lượng Enterococcus

Thực phẩm

NMKL 68 – 5th ed. : 2011

Đổ đĩa/ định lượng

10 CFU/g

X

X

2

28

Định lượng  Staphylococcus aureus trong thực phẩm bằng phương pháp cấy trang

Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

NMKL 66 – 5th 2009

Đổ đĩa/ định lượng

10 CFU/g

X

X

2

29

Định lượng  Staphylococcus aureus bằng phương pháp cấy trang

Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

ISO 6888-1: 2003

Cấy trang/ định lượng

10 CFU/g

X

X

2

30

Định lượng  Staphylococcus aureus bằng phương pháp cấy trang

Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

TCVN 4830 – 1: 2005

Cấy trang/ định lượng

10 CFU/g

X

X

2

31

Định lượng Staphylococcus aureus trong thực phẩm bằng phương pháp MPN.

Thực phẩm

ISO 6888-3: 2003

MPN/ định lượng

2 MPN/g

X

X

3

32

Định lượng Staphylococcus aureus trong thực phẩm bằng phương pháp MPN.

Thực phẩm

TCVN 4830 -3: 2005

MPN/ định lượng

2 MPN/g

X

X

3

33

Định tính Staphylococcus aureus

Thực phẩm

ISO 6888-3: 2003

Định tính

Phát hiện hay không phát hiện/g

X

X

3

34

Định tính Staphylococcus aureus

Thực phẩm

TCVN 4830 – 3: 2005

Định tính

Phát hiện hay không phát hiện/g

X

X

3

35

Định lượng Clostridia khử sulphite

Thực phẩm

NMKL 56 -4th ed. : 12008

Đổ đĩa/ định lượng

10 CFU/g

/

X

2

36

Định lượng Clostridia khử sulphite

Thực phẩm

ISO 15213: 2003

Đổ đĩa/ định lượng

10 CFU/g

X

X

2

37

Định lượng Clostridium perfringens

Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

NMKL 95 – 3rd ed. 1997

Đổ đĩa/ định lượng

10 CFU/g

/

X

1

38

Định lượng Clostridium perfringens

Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

ISO 7937: 2004

Đổ đĩa/ định lượng

10 CFU/g

X

X

1

39

Định tính Clostridium botulinum

Thực phẩm

AOAC 977.26

Định tính

Phát hiện hay không phát hiện/g

/

/

7

40

Định lượng tổng số nấm men, mốc

Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

NMKL 98 – 4th ed. 2005

Đổ đĩa/ định lượng

10 CFU/g

/

X

5

41

Định lượng tổng số nấm men, mốc

Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

ISO 21527-1: 2008

Đổ đĩa/ định lượng

10 CFU/g

X

X

5

42

Định lượng Bacillus cereus.

Thực phẩm

ISO 7932 3rd ed: 2004

Đổ đĩa/ định lượng

10 CFU/g

X

X

2

43

Định lượng Bacillus cereus.

Thực phẩm

TCVN 4992: 2005

Đổ đĩa/ định lượng

10 CFU/g

X

X

2

44

Định tính Bacillus cereus giả định.

Thực phẩm

ISO 21871 : 2006

Phát hiện/g

3

/

/

3

45

Định lượng Bacillus cereus giả định – kỹ thuật MPN.

Thực phẩm

ISO 21871 : 2006

> 3 MPN/g

3

/

/

3

46

Định lượng Pseudomonas spp.

Thịt và thủy sản

ISO 13720: 2010

Đổ đĩa/ định lượng

10 CFU/g

X

X

2

47

Định tính Vibrio cholera và  Vibrio parahaemolyticus

Thực phẩm

FDA/BAM 2004

Định tính

Phát hiện hay không phát hiện/25 g

X

X

2

48

Định tính Vibrio cholera và  Vibrio parahaemolyticus

Thực phẩm

ISO: 21872-1: 2007

Định tính

Phát hiện hay không phát hiện/25 g

X

X

2

49

Định tính Vibrio spp.

Thực phẩm

ISO 21872-2: 2007

Định tính

Phát hiện hay không phát hiện/25 g

X

X

2

50

Định lượng Vibrio parahaemolyticus.

Thực phẩm

NMKL 156: 1997

Cấy trang/ định lượng

10 CFU/g

X

X

2

51

Định tính Salmonella spp.

Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

NMKL 71 -5 ed. : 1999

Định tính

Phát hiện hay không phát hiện/25 g

X

X

3

52

Định tính Salmonella spp.

Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

ISO: 6579: 2007

Định tính

Phát hiện hay không phát hiện/25 g

X

X

3

53

Định tính Salmonella spp.

Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

TCVN 4829: 2005

Định tính

Phát hiện hay không phát hiện/25 g

X

X

3

54

Định tính Shigella spp.

Thực phẩm

NMKL 151: 1995

Định tính

Phát hiện hay không phát hiện/25 g

X

X

4

55

Định tính Shigella spp.

Thực phẩm

ISO 21567: 2004

Định tính

Phát hiện hay không phát hiện/25 g

X

X

4

56

Định tính Listeria monocytogenes

Thực phẩm

ISO 11290-1: 2004

Định tính

Phát hiện hay không phát hiện/25 g

X

X

4

57

Định lượng Listeria monocytogenes

Thực phẩm

ISO 11290-2: 2004

Cấy trang/ định lượng

10 CFU/g

X

X

2

58

Định tính Campylobater spp.

Thực phẩm

ISO 10272-1: 2006

Định tính

Phát hiện hay không phát hiện/25 g

X

X

4

59

Định lượng Campylobacter spp.

Thực phẩm

ISO 10272-2: 2006

Cấy trang/ định lượng

10 CFU/g

X

X

2

60

Phân tích virus đốm trắng WSSV

Tôm giống và sản phẩm tôm thịt

Phương pháp thử nội bộ 06.2CL5/ST 2.1 và 06.2CL5/ST 2.2 (PCR)

PCR/ sinh học phân tử

10 copies

X

X

2

61

Phân tích virus đầu vàng YHV/GAV

Tôm giống và sản phẩm tôm thịt

Phương pháp thử nội bộ 06.2CL5/ST 2.3

PCR/ sinh học phân tử

20 copies

X

X

2

62

Phân tích virus hoại tử vỏ dưới và cơ quan tạo máu IHHNV

Tôm giống và sản phẩm tôm thịt

Phương pháp thử nội bộ 6.2CL5/ST 2.5 và 6.2CL5/ST 2.6 (PCR)

PCR/ sinh học phân tử

100 copies

X

X

2

63

Phân tích virus hội chứng Taura (TSV)

Tôm giống và sản phẩm tôm thịt

Phương pháp thử nội bộ 6.2CL5/ST 2.4 và 6.2CL5/ST 2.6 (PCR)

PCR/ sinh học phân tử

10 copies

/

X

2

 

Các Quyết định chỉ định/công nhận:

-  Chỉ định Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về ATTP: 97/QĐ-QLCL; 191/QĐ-QLCL;

-  Công nhận phòng kiểm nghiệm phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005: 437.2015/QĐ-VPCNCL;

-  Chỉ định là phòng thử nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản thực phẩm: 527/QĐ-QLCL.

 

Hoặc xem tại website http://www.nafiqad5.gov.vn

 

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO