Năng lực kiểm nghiệm Hóa học    
Cập nhật: 11/04/2018 09:15
Xem lịch sử tin bài

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3 - website: www.nafiqad3.vn

Bng 1: Danh môc hµng hãa phi ¸p dông tiªu chuÈn viÖt nam, tiªu chuÈn ngµnh thñy sn vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

NATIONAL AGRO - FORESTRY - FISHERIES QUALITY

ASSURANCE DEPARTMENT - BRANCH 3

ĐC: 1105 Lê Hồng Phong – Phước Long – Nha Trang

ĐT: (84 - 58) 3882097 - 3884812   FAX: (84 - 58) 3884811

Email: branch3.nafi@mard.gov.vn   website: nafiqad3.vn

 DANH MỤC CHỈ TIÊU HÓA HỌC CÓ KHẢ NĂNG PHÂN TÍCH

(Link danh mục)

 


Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO