Kế hoạch số 381/KH-UBND ngày 05/7/2016 thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg vv tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Nghệ An    
Cập nhật: 09/08/2016 02:48
Xem lịch sử tin bài

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 Sửa đổi bổ sung một số điều của QĐ số 45/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định phân công ,phân cấp & phối hợp trong QLNN về ATTP... - (27/06/2019 02:29) Kế hoạch số 335/KH-UBND ngày 06/6/2019 kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý ATTP giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An - (13/06/2019 11:15) Quyết định số 4251/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 vv phân công, phân cấp trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An - (12/09/2016 03:42) Công văn số 4986/UBND-NN ngày 13/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vv tập trung chỉ đạo công tác xây dựng, quản lý cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đảm bảo VSATTP - (20/07/2016 04:24) Kế hoạch số 1589/KH-SNN-QLCL ngày 23/6/2016 thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên đại bàn tỉnh Nghệ An - (30/06/2016 04:24) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượn g nông lâm sản và thủy sản Nghệ An - (30/05/2016 09:14) Quyết định ban hành Kế hoạch số 1512/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 triển khai hành động Năm cao điểm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An - (15/04/2016 03:14)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO