Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 09/01/2019 kế hoạch hành động của Ban chỉ đạo quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa năm 2019    
Cập nhật: 05/03/2019 09:30
Xem lịch sử tin bài

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa - (04/07/2019 09:27) Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quy chế quản lý, sử dụng hệ thooings thông tin quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa - (06/03/2019 10:27) Kế hoạch số 15/KH-SNN&PTNT ngày 28/02/2019 của SỞ Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2019 - (05/03/2019 09:38) Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 ban hành Kế hoạch hành động Năm cao điểm hành động vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp 2017 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa - (21/02/2017 02:28) Quyết định số 5129/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 ban hành quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận chợ an toàn thực phẩm và trách nhiệm trong quản lý chợ an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh... - (16/01/2017 03:44) Quyết định số 3912/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 ban hành quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về VTNN và ATTP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa - (11/10/2016 03:41) Quyết định số 3757/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 về việc thành lập Ban chỉ đạo về quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa - (30/09/2016 04:35) Quyết định số 3517/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện NQ số 04-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn... - (19/09/2016 03:28) Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 06/9/2016 về việc tăng cường trách nhiệm quản lý về ATTP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa - (08/09/2016 08:36)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO