Liên kết - tiện ích
Thông báo kết quả Chương trình giám sát dư lượng khu vực Bắc Bộ, tháng 7/2017 Thông báo kết quả Chương trình giám sát dư lượng khu vực Bắc Bộ, tháng 7/2017
Cập nhật: 11:06 - 09/08/2017

Thông báo số 1380/QLCL-CL1 ngày 09/8/2017 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT DƯ LƯỢNG KHU VỰC NAM BỘ, THÁNG 07/2017    THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT DƯ LƯỢNG KHU VỰC NAM BỘ, THÁNG 07/2017
Cập nhật: 09:34 - 07/08/2017

Thông báo kết quả Chương trình giám sát dư lượng khu vực Trung Bộ, tháng 07/2017 Thông báo kết quả Chương trình giám sát dư lượng khu vực Trung Bộ, tháng 07/2017
Cập nhật: 04:15 - 03/08/2017

Thông báo kết quả Chương trình giám sát dư lượng khu vực Bắc bộ tháng 06/2017    Thông báo kết quả Chương trình giám sát dư lượng khu vực Bắc bộ tháng 06/2017
Cập nhật: 06:42 - 07/07/2017

Thông tin vùng thu hoạch NT2MV khu vực Nam bộ cập nhật ngày 06.7.2017 và Bãi bỏ cảnh báo số 3/2017 Thông tin vùng thu hoạch NT2MV khu vực Nam bộ cập nhật ngày 06.7.2017 và Bãi bỏ cảnh báo số 3/2017
Cập nhật: 08:11 - 06/07/2017

Thông báo kết quả Chương trình giám sát Dư lượng khu vực Trung Bộ, tháng 6/2017 Thông báo kết quả Chương trình giám sát Dư lượng khu vực Trung Bộ, tháng 6/2017
Cập nhật: 04:17 - 06/07/2017

Thông báo kết quả Chương trình giám sát dư lượng khu vực Nam bộ, tháng 06/2017 Thông báo kết quả Chương trình giám sát dư lượng khu vực Nam bộ, tháng 06/2017
Cập nhật: 05:11 - 05/07/2017

Thông tin vùng thu hoạch NT2MV khu vực Nam bộ cập nhật ngày 29.6.2017 và Cảnh báo số 3/2017 Thông tin vùng thu hoạch NT2MV khu vực Nam bộ cập nhật ngày 29.6.2017 và Cảnh báo số 3/2017
Cập nhật: 10:57 - 29/06/2017

Thông báo kết quả Chương trình giám sát dư lượng khu vực Nam bộ, tháng 05/2017 Thông báo kết quả Chương trình giám sát dư lượng khu vực Nam bộ, tháng 05/2017
Cập nhật: 03:41 - 12/06/2017

Thông báo kết quả Chương trình giám sát dư lượng khu vực Bắc bộ tháng 05/2017 Thông báo kết quả Chương trình giám sát dư lượng khu vực Bắc bộ tháng 05/2017
Cập nhật: 06:18 - 02/06/2017


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO