Công văn số 1782/SNN-QLCL ngày 23/6/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bà Rịa -Vũng Tàu về việc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản năm 2019    
Cập nhật: 24/06/2020 02:31
Xem lịch sử tin bài

Công văn số 1782/SNN-QLCL ngày 23/6/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bà Rịa -Vũng Tàu về việc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản năm 2019 Công văn số 1782/SNN-QLCL ngày 23/6/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bà Rịa -Vũng Tàu về việc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản năm 2019

Xin xem tại đây và Phụ lục gửi kèm

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Công văn số 5737/UBND-VP ngày 14/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà rịa Vũng Tàu vv thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ - (25/06/2018 02:44) Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 19/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư vv tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư khóa... - (31/05/2018 02:32) Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 14/5/2018 thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 19/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư vv tiếp tục... - (31/05/2018 02:25) Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. - (11/01/2018 04:21) Quyết định số 129/QĐ-BCĐ ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - (22/11/2017 04:04) Quyết định số 2854/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 vv ban hành Quy định phân cấp quản lý về ATTP trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - (01/11/2016 09:18) Kế hoạch hành động Năm cao điểm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - (07/10/2016 02:56)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO