Liên kết - tiện ích
Công văn số 2594/UBND-NNTN ngày 05/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vv tăng cường công tác quản lý chất lượng VTNN và ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Công văn số 2594/UBND-NNTN ngày 05/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vv tăng cường công tác quản lý chất lượng VTNN và ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh
Cập nhật: 11:41 - 15/05/2017

Kế hoạch số 2318/KH-SNN&PTNT ngày 23/9/2016 kiểm tra việc thực hiện công tác QLCL VTNN và quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Kế hoạch số 2318/KH-SNN&PTNT ngày 23/9/2016 kiểm tra việc thực hiện công tác QLCL VTNN và quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cập nhật: 02:36 - 07/10/2016

Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 ban hành Kế hoạch hành động Năm cao điểm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 ban hành Kế hoạch hành động Năm cao điểm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cập nhật: 02:24 - 17/08/2016

Quyết định số 394/9QĐ-SNNPTNT ngày 09/6/2016 ban hành Quy định phân công cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN và sản phẩm nông lâm thủy sản cho các Chi cục quản lý chuyên ngành thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi Quyết định số 394/9QĐ-SNNPTNT ngày 09/6/2016 ban hành Quy định phân công cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN và sản phẩm nông lâm thủy sản cho các Chi cục quản lý chuyên ngành thuộc Sở...
Cập nhật: 03:05 - 16/06/2016

Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 ban hành quy định về phân cấp, phân công cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh VTNN, thực phẩm NLTS và cơ quan quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thực phẩm  NLTS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 ban hành quy định về phân cấp, phân công cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh VTNN, thực phẩm NLTS và cơ quan quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ...
Cập nhật: 08:52 - 09/05/2016

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi
Cập nhật: 03:23 - 13/04/2016


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO