Liên kết - tiện ích
Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 Sửa đổi một số điều của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo QĐ số 65/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 Sửa đổi một số điều của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Lào Cai...
Cập nhật: 01:06 - 19/06/2019

Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 Sửa đổi một số điều của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Lào Cai...

Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03/01/2018 về đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2018 Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03/01/2018 về đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2018
Cập nhật: 04:45 - 12/01/2018

Kế hoạch đảm bảo An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2017 Kế hoạch đảm bảo An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2017
Cập nhật: 03:39 - 13/03/2017

Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 09/11/2016 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 09/11/2016 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa...
Cập nhật: 02:55 - 16/11/2016

Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 15/3/2016 bảo đảm an toàn thực phẩm tỉnh Lào Cai năm 2016 Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 15/3/2016 bảo đảm an toàn thực phẩm tỉnh Lào Cai năm 2016
Cập nhật: 01:50 - 28/04/2016

Kế hoạch số 75 /KH-UBND hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp  trên địa bàn tỉnh Lào Cai Kế hoạch số 75 /KH-UBND hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Cập nhật: 10:19 - 31/03/2016


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO