Liên kết - tiện ích
Báo cáo số 344/BC-SNN-KH ngày 23/6/2020 của Sở Nông nghiệp&PTNT Kon Tum kết quả triển khai thực hiện Thông báo số 97/TB-VPCP ngày 14/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp Báo cáo số 344/BC-SNN-KH ngày 23/6/2020 của Sở Nông nghiệp&PTNT Kon Tum kết quả triển khai thực hiện Thông báo số 97/TB-VPCP ngày 14/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về thúc đẩy phát triển công nghiệp...
Cập nhật: 04:39 - 23/06/2020

Báo cáo số 344/BC-SNN-KH ngày 23/6/2020 của Sở Nông nghiệp&PTNT Kon Tum kết quả triển khai thực hiện Thông báo số 97/TB-VPCP ngày 14/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về thúc đẩy phát triển công nghiệp...

Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy chế dựa vào Nhân dân để phát hiện vi phạm an toàn thực phẩm, chế độ khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy chế dựa vào Nhân dân để phát hiện vi phạm an toàn thực phẩm, chế độ khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành...
Cập nhật: 04:51 - 10/01/2018

Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh KonTum Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh KonTum
Cập nhật: 03:54 - 16/01/2017

Quyết định số 125/QĐ-BCĐ ngày 20/9/2016 vv ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh Kon Tum Quyết định số 125/QĐ-BCĐ ngày 20/9/2016 vv ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh Kon Tum
Cập nhật: 10:55 - 27/09/2016

Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 vv kiện toàn BCĐ liên ngành ATTP tỉnh Kon Tum Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 vv kiện toàn BCĐ liên ngành ATTP tỉnh Kon Tum
Cập nhật: 03:28 - 17/08/2016

Công văn số 1094/UBND-VX ngày 25/5/2016 vv tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm Công văn số 1094/UBND-VX ngày 25/5/2016 vv tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
Cập nhật: 03:25 - 06/06/2016

Kế hoạch số 1010/KH-UBND ngày 19/5/2016 hành động Năm cao điểm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Kế hoạch số 1010/KH-UBND ngày 19/5/2016 hành động Năm cao điểm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Cập nhật: 04:10 - 30/05/2016

Kế hoạch số 782 /KH-UBND ngày 19/4/2016 hành động giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum thực hiện Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030 Kế hoạch số 782 /KH-UBND ngày 19/4/2016 hành động giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum thực hiện Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030
Cập nhật: 02:35 - 29/04/2016


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO