Liên kết - tiện ích
Ban hành Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi Ban hành Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng...
Cập nhật: 05:25 - 31/03/2020

Ban hành Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng...

Kế  hoạch số 1260/KH-SNN ngày 10/5/2018 triển khai Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Kế hoạch số 1260/KH-SNN ngày 10/5/2018 triển khai Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Cập nhật: 02:14 - 31/05/2018

Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 ban hành Kế hoạch triển khai Năm cao điểm thanh tra, kiểm tra VTNN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 ban hành Kế hoạch triển khai Năm cao điểm thanh tra, kiểm tra VTNN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Cập nhật: 04:58 - 15/07/2016

Quyết định 572/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Quyết định 572/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Cập nhật: 03:37 - 13/04/2016

Quyết định Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Quyết định Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản
Cập nhật: 10:18 - 05/04/2016


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO