Liên kết - tiện ích
Công văn số 3619/UBND-VXNC ngày 19/6/2019 Hướng dẫn nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm Công văn số 3619/UBND-VXNC ngày 19/6/2019 Hướng dẫn nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm
Cập nhật: 02:24 - 27/06/2019

Kế hoạch số 2230/KH-UBND ngày 19/10/2016 Truyền thông về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020 thành phố Hải Phòng Kế hoạch số 2230/KH-UBND ngày 19/10/2016 Truyền thông về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020 thành phố Hải Phòng
Cập nhật: 09:15 - 01/11/2016

Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 06/6/2016 về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 06/6/2016 về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp
Cập nhật: 08:16 - 05/08/2016

Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 25/7/2016 về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên đại bàn thành phố Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 25/7/2016 về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên đại bàn thành phố
Cập nhật: 08:47 - 02/08/2016

Kế hoạch số 68/KH-SNN-QLCL ngày 12/4/2016 triển khai Kế hoạch số 68/KH-SNN-QLCL ngày 12/4/2016 triển khai "Tháng hành động vì ATTP" năm 2016 thành phố Hải Phòng
Cập nhật: 03:43 - 15/04/2016

Kế hoạch số 68/KH-SNN-QLCL ngày 12/4/2016 triển khai "Tháng hành động vì ATTP" năm 2016 thành phố Hải Phòng

Kế hoạch số 497/KH-UBND ngày 12/4/2016 thực hiện Năm cao điểm vật tư nông nghiệp và ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng Kế hoạch số 497/KH-UBND ngày 12/4/2016 thực hiện Năm cao điểm vật tư nông nghiệp và ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Cập nhật: 03:16 - 15/04/2016

Kế hoạch số 497/KH-UBND ngày 12/4/2016 thực hiện Năm cao điểm vật tư nông nghiệp và ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định 2481/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hải Phòng Quyết định 2481/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
Cập nhật: 03:42 - 13/04/2016


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO