Liên kết - tiện ích
Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 17/7/2020 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 17/7/2020 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về...
Cập nhật: 04:11 - 23/07/2020

Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 17/7/2020 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về...

Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 V/v ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 V/v ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Cập nhật: 09:26 - 16/07/2019

Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 09/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018. Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 09/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018.
Cập nhật: 05:01 - 19/03/2018

Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 26/12/2017 về công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2018. Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 26/12/2017 về công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2018.
Cập nhật: 09:38 - 03/01/2018

Công văn số 3026/UBND-KT ngày 23/6/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vv tăng cường triển khai các biện pháp quản lý chất lượng VTNN Công văn số 3026/UBND-KT ngày 23/6/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vv tăng cường triển khai các biện pháp quản lý chất lượng VTNN
Cập nhật: 10:14 - 12/07/2017

Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 01/3/2017 Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017 Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 01/3/2017 Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017
Cập nhật: 03:55 - 13/03/2017

Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 09/02/2017 Về việc tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; phòng, chống dịch bệnh động vật và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội - năm 2017. Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 09/02/2017 Về việc tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; phòng, chống dịch bệnh động vật và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy...
Cập nhật: 09:43 - 17/02/2017

Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 09/12/2016 V/v thực hiện Chỉ thị 10-CT/TU ngày 27/10/2016 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn Hà Nội Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 09/12/2016 V/v thực hiện Chỉ thị 10-CT/TU ngày 27/10/2016 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình...
Cập nhật: 02:50 - 26/12/2016

Quyết định số 5764/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 ban hành Quy chế làm việc của ban chỉ đạo công tác ATTP thành phố Hà Nội Quyết định số 5764/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 ban hành Quy chế làm việc của ban chỉ đạo công tác ATTP thành phố Hà Nội
Cập nhật: 04:57 - 31/10/2016

Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2011-2016 Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2011-2016
Cập nhật: 04:54 - 31/10/2016


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO