Liên kết - tiện ích
Công văn số 185/BQLATTP-VP ngày 15/6/2020 của Ban Quản lý ATTP Bắc Ninh về thông báo danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy Công văn số 185/BQLATTP-VP ngày 15/6/2020 của Ban Quản lý ATTP Bắc Ninh về thông báo danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy
Cập nhật: 03:33 - 15/06/2020

Công văn số 185/BQLATTP-VP ngày 15/6/2020 của Ban Quản lý ATTP Bắc Ninh về thông báo danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy

Quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 25/12/12/2017 về việc phê duyệt Đề án Quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 25/12/12/2017 về việc phê duyệt Đề án "Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn"
Cập nhật: 04:41 - 12/01/2018

Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 06/4/2016 ban hành Kế hoạch hành động Năm cao điểm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 06/4/2016 ban hành Kế hoạch hành động Năm cao điểm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Cập nhật: 04:44 - 15/04/2016

Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 06/4/2016 ban hành Kế hoạch hành động Năm cao điểm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO