Liên kết - tiện ích
Công văn số 1782/SNN-QLCL ngày 23/6/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bà Rịa -Vũng Tàu về việc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản năm 2019 Công văn số 1782/SNN-QLCL ngày 23/6/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bà Rịa -Vũng Tàu về việc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản năm 2019
Cập nhật: 02:31 - 24/06/2020

Công văn số 1782/SNN-QLCL ngày 23/6/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bà Rịa -Vũng Tàu về việc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản năm 2019

Công văn số 5737/UBND-VP ngày 14/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà rịa Vũng Tàu vv thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Công văn số 5737/UBND-VP ngày 14/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà rịa Vũng Tàu vv thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ
Cập nhật: 02:44 - 25/06/2018

Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 19/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư vv tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề ATTP Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 19/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư vv tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư khóa...
Cập nhật: 02:32 - 31/05/2018

Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 14/5/2018 thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 19/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư vv tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 14/5/2018 thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 19/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư vv tiếp tục...
Cập nhật: 02:25 - 31/05/2018

Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Cập nhật: 04:21 - 11/01/2018

Quyết định số 129/QĐ-BCĐ ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quyết định số 129/QĐ-BCĐ ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cập nhật: 04:04 - 22/11/2017

Quyết định số 2854/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 vv ban hành Quy định phân cấp quản lý về ATTP trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Quyết định số 2854/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 vv ban hành Quy định phân cấp quản lý về ATTP trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Cập nhật: 09:18 - 01/11/2016

Kế hoạch hành động Năm cao điểm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Kế hoạch hành động Năm cao điểm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Cập nhật: 02:56 - 07/10/2016


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO