Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 36a của Chính phủ    
Cập nhật: 28/03/2016 03:25
Xem lịch sử tin bài

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 36a của Chính phủ

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN

–––––––––––––––––––

Số:  534/QLCL-KH

V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 36a của Chính phủ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2016

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

                             (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường)

Thựchiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 2016/BNN-KHCNvề việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ vềChính phủ điện tử;

Căn cứQuyết định 5134/QĐ-BNN-KHCN ngày 11/12/2015 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghịquyết số 36a/NQ-Cp của Chính phủ về Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Cục Quản lý Chấtlượng Nông lâm sản và Thủy sản Cục báo cáo như sau:

I. VỀ CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢIQUYẾT HỒ SƠ TRÊN CỔNG THÔNG TIN CHÍNH PHỦ

Hiệnchưa có hướng dẫn của Bộ nên chưa rõ về cách thức, phương thức triển khai nên Cụcchưa triển khai được. Đề nghị Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường sớm có hướngdẫn cụ thể để đơn vị thực hiện.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆMVỤ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 5134/QĐ-BNN-KHCN NGÀY 11/12/2015 BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆNNGHỊ QUYẾT SỐ 36a/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆPVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1. Cung cấp dịch vụ công trựctuyến mức độ 3, 4 (hải quan một cửa quốc gia và dịch vụ công trực tuyến của Bộ)

- Hiện nay, Cục đã và đang đưa vào ứng dụng và côngbố trên môi trường mạng (mạng của Bộ Nông nghiệp và PTNT và mạng củaCục) 01 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Đăng ký kiểmtra, công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệsinh ATTP. Cục đã đề nghị và đăng kývới Trung tâm Tin học đưa vào Dự án phát triển phần mềm cung ứng dịch vụ côngtrực tuyến với 4 loại dịch vụ công trực tuyến.

- Cục đã phối hợp với Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel,Vụ Tổ chức tổ chức cán bộ khảo sát thống nhất luồng nghiệp vụ tin học và thốngnhất nghiệp vụ kết nối hải quan một cửa tại các Trung tâm Chất lượng Nông lâm sảnvà Thủy sản vùng 4 (tp. Hồ Chí Minh), vùng 5 (Cà Mau) và vùng 6 (Cần Thơ) đểtriển khai cơ chế hải quan một cửa đối với thủ tục “Cấp chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu”. Saukhi Viettel hoàn thiện bản thử nghiệm hệ thống phần mềm, Cục cũng đã phối hợp tổchức đào tạo áp dụng thử cho các Trung tâm vùng 4, 5, 6 và một số doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Nam bộ trong 02 ngày25-26/12/2015 tại TP.HCM. Hiện Cục đang phối hợp Tổng cục Hải quan, Viettel tiếpthu, hoàn thiện, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật để thực hiện việc thử nghiệm cấp chứngthư qua hệ thống một cửa quốc gia (trước mắt áp dụng cho các lô hàng thủy sảnxuất khẩu sang Hàn Quốc, Trung Quốc) tại các Trung tâm vùng 4,5,6 từ 01/4/2016.

2. Kế hoạch xây dựng hệ thốngvà hướng dẫn thực hiện qua mạng điện tử trên toàn quốc với việc kiểm dịch độngvật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch thực vật, quản lý vậttư nông nghiệp và an toàn thực phẩm; tích hợp các thông tin lên trên Cổng dịchvụ công quốc gia

Nộidung này được giao cho Văn phòng Bộ chủ trì xây dựng kế hoạch. Hiện Cục chưa nhậnđược yêu cầu phối hợp thực hiện.

3. Cơ sở dữ liệu chuyên ngànhtrong các lĩnh vực hoạt động, tích hợp, kết nối các hệ thống, chia sẻ thông tingiữa các đơn vị

Nộidung này được giao cho Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì xây dựng Quyếtđịnh về hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành nông nghiệp. Tuy nhiên đếnnay Cục chưa nhận được hướng dẫn triển khai thực hiện.

4. Tích hợp các dịch vụ côngtrực tuyến của Bộ tại cổng dịch vụ công quốc gia

HiệnCục chưa nhận được hướng dẫn của Văn phòng Bộ để triển khai nhiệm vụ này.

5. Triển khai hệ thống báo cáotrực tuyến phục vụ công tác quản lý chỉ đạo điều hành của Bộ

Theoquy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục đã và đang thực hiện báo cáo kết quảcông tác tuần, tháng trên Văn phòng điện tử phục vụ công tác quản lý điều hànhcủa Bộ.

Ngoàira, Cục đã tham mưu Bộ ban hành văn bản yêucầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố trực thuộc Trungương gửi Báo cáo trực tuyến hàng tháng về công tác quản lý chất lượngvật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản thông qua phần mềm tại địa chỉ http://thongke.mard.gov.vn

6. Ứng dụng chữ ký số, chứngthư số trên các văn bản quản lý điều hành của Bộ

Cục đã tổ chức phổ biến cho cán bộ, nhânviên cơ quan Cục về việc ứng dụng chữ ký số và chứng thư số trên các văn bản quảnlý điều hành; tổ chức áp dụng thí điểm ứng dụng chữ ký số trong việc triển khai cơ chế hảiquan một cửa tại Trung tâm Chất lượng Nông lâm sảnvà Thủy sản vùng 4 (tp. Hồ Chí Minh), vùng 5 (Cà Mau) và vùng 6 (Cần Thơ) từ01/4/2016.

7. Ứng dụng phần mềm quản lýcơ sở dữ liệu chuyên ngành cho các lĩnh vực hoạt động của ngành nông nghiệp vàphát triển nông thôn

- Cụcđã phối hợp với Trung tâm Tin học và Thống kê xây dựng và nâng cấp phần mềm  Báo cáo tháng về công tác quản lý chất lượng vậttư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản theo 14/2011/TT-BNNPTNT(nay là Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT). Việc sử dụng phần mềm đã bước đầutạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong việc báo cáo định kỳ công tácquản lý chất lượng VTNN và ATTP, cập nhật danh sách phân loại cơ sở sản xuất,kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn. Tuy nhiên, do có thay đổi cơ sở pháplý sử dụng làm căn cứ xây dựng phần mềm và nhu cầu thu thập thông tin phục vụhoạt động quản lý phát sinh, phần mềm hiện đang chưa đáp ứng được đầy đủ các yêucầu thu thập thông tin ở cấp trung ương và cung cấp thông tin ở cấp địa phương.Cục đã có văn bản đề xuất Bộ (Vụ Tài Chính) về việc bố trí kinh phí nâng cấp phầnmềm;

- Cục đang phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ chuẩn bị triểnkhai áp dụng hệ thống thông tin dùng chung về cán bộ công chức, thống kê,...tại tất cả các đơn vị trực thuộc Cục.

8. Phát triển các ứng dụngcông nghệ thông tin trên hệ thống mạng máy tính của Bộ

Cục đã và đang khai thác, sử dụng hiệu quả các ứngdụng công nghệ thông tin trên mạng máy tính của Bộ góp phần tăng năng suất laođộng, nâng cao năng lực, hiệu quả điều hành, quản lý của Cục, cụ thể như sau:

- Ứng dụng văn phòng điện tử dùng chungcủa Bộ Nông nghiệp và PTNT  trong việc ứngdụng quản lý văn bản đi, đến của Cục;

- Ứng dụng thư điện tử để trao đổi thôngtin công việc, đảm bảo an toàn an ninh thông tin;

- Ứng dụng phần mềm báo cáo tháng vềcông tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản tại địachỉ  http://thongke.mard.gov.vn 

Tại cơ quan Cục: Cục và một số Trungtâm thuộc Cục đã và đang duy trì trang tin điện tử  (Cục - http://nafiqad.gov.vn/; vùng 1 - http://www.nafiqad1.vn, vùng 2- http://www.nafiqad2.vn;vùng 5 - http://nafiqad5.gov.vn;Trung tâm Kiểm nghiệm, kiểm chứng và Tư vấn chất lượng Nông Lâm Thủy sản - http://www.thucphamantoanviet.vn)nhằm cung cấp thông tin về hoạt động kiểm soát chất lượng, antoàn thực phẩm nông lâm thủy sản phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Cục.

9. Nâng cao chất lượng cơ sở hạtầng viễn thông, bảo đảm chất lượng đường truyền

Hạ tầng kỹ thuật bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin trongnội bộ hệ thống Cục, bao gồm: máy tính, mạng máy tính, các giải pháp an toàn,an ninh thông tin,...thường xuyên được bảo trì, nâng cấp nhằm đáp ứng tốt nhấtyêu cầu triển khai nhiệm vụ.

10. Tăng cường bảo đảm an toànthông tin, an ninh thông tin

Cục đã đầu tư trang thiết bị tăng cường đảm bảo antoàn thông tin nhằm đảm bảo an toàn, an ninh cho Hệ thống cổng thông tin điện tử www.nafiqad.gov.vn, gồm cổng chính và cáccổng thành phần với đầy đủ thông tin theo quy định tại Điều 28 của Luật Côngnghệ thông tin; đảm bảo an toàn thông tin sốcho hệ thống máy chủ quản trị mạng nội bộ của Cục và đảm bảo an toàn, tin cậycho hoạt động của các dịch vụ hành chính công trên hệ thống trang tin điện tửcủa Cục

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị Bộ (Vănphòng Bộ, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) sớm có hướng dẫn cụ thể về cáchthức triển khai các nội dung Cục chưa triển khai đã được nêu tại các mục II.2,II.3, III.4;

2. Đề nghị Bộ xem xét, hỗ trợvà sớm bố trí kinh phí để Cục triển khai nâng cấp phần mềm Báo cáo tháng vềcông tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản;

3. Đề nghị Bộ đônđốc, hỗ trợ Trung tâm Tin học thống kê nhanh chóng triển khai Dự án phát triểnphần mềm cung ứng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 cho các đơn vị thuộc Bộ.

Trênđây là Báo cáo của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản. Kính gửiQuý Vụ tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Phó Cục trưởng;

- Các Phòng thuộc Cục;

- Lưu VT, VP, KH.

CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Như Tiệp

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO