Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đổi mới cơ chế chính sách và pháp luật phục vụ tái cơ cấu ngành NN, gắn với xây dựng nông thôn mới    
Cập nhật: 15/03/2016 10:28
Xem lịch sử tin bài

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đổi mới cơ chế chính sách và pháp luật phục vụ tái cơ cấu ngành NN, gắn với xây dựng nông thôn mới

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN

–––––––––––––––––––

Số:  369 /QLCL-KH

V/v báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đổi mới cơ chế chính sách và pháp luật phục vụ tái cơ cấu ngành NN, gắn với xây dựng nông thôn mới

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày  04  tháng 3 năm 2016

 

Kính gửi: Vụ Kế hoạch

Phúc đáp công văn số 92/KH-TH ngày 01/3/2016 của VụKế hoạch về việc báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đổi mới cơ chế chính sách và pháp luậtphục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới

Sau khi rà soát các nhiệm vụ được giao cho Cục Quảnlý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tại Quyết định số 3346/QĐ-BNN-KH ngày29/7/2014, Cục báo cáo kết quả thực hiện tại Phụ lục gửi kèm

Kính gửi Quý Vụ tổng hợp.

Nơi nhận:

KT. CỤC TRƯỞNG

- Như trên;

- Cục trưởng (để b/cáo);

- Lưu VT, KH.

PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Bá Anh


Phụlục

KẾTQUẢ

Thựchiện nhiệm vụ Bộ giao tại Quyết định số 3346/QĐ-BNN-KHngày 29/7/2014

 (Kèm theo công văn số 369/QLCL-KH ngày  04/3/2016 của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâmsản và Thủy sản)

Stt

Nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 3346/QĐ-BNN-KH ngày 29/7/2014

Kết quả thực hiện

1

Thông tư thay thế Thông tư 13/2011/TT-BNNPTNT và Thông tư số 05/2013/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

Đã trình Bộ ban hành Thông tư số 12/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2015 Hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

2

Thông tư thay thế Quyết định số 130/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008 ban hành Quy chế kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi

Đã trình Bộ ban hành Thông tư số 31/2015/TT-BNNPTNT ngày 6/10/2015 Quy định về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi

3

Thông tư thay thế Quyết định số 131/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008 ban hành Quy chế kiểm soát an toàn vệ sinh vùng thu hoạch nhuyễn thể 2 mảnh vỏ

Đã trình Bộ ban hành Thông tư số 33/2015/TT-BNNPTNT ngày 8/10/2015 Quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ

4

Thông tư thay thế Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh VTNN và sản phẩm nông lâm thủy sản

Đã trình Bộ ban hành Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO